Fundusze Europejskie

Dokumenty ZIT

 1. Porozumienie ZIT (pdf)
 2. Statut OMG-G-S (pdf)
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 4. Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020
 5. Załączniki do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
 6. Strategia Komunikacji RPO WP 2014-2020
 7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - część główna
 8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów
 9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego
 10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 11. Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 12. Strategia ZIT z 15.02.2016.
 13. Załączniki do Strategii ZIT z 15.02.2016 r. 
 14. Poradnik: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
 15. Poradnik: Zamówienia publiczne
 16. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
 17. Aktualizacja Strategii ZIT z 29.08.2016:
  Uchwała Nr 48/2016 (pdf)
  Załącznik 1 do uchwały Strategii ZIT z 29.08.2016 (pdf)
  Strategia ZIT (z 29.08.2016) (pdf)
  Załącznik nr 1 przedsięwzięcia komplementarne POIiŚ (zip)
  Załącznik nr 2 Strategia ZIT kryteria (pdf)
  Załącznik nr 3 Strategia ZIT raport (pdf)
  Załącznik nr 3.1 Ranking kart przedsięwzięć_ZIT - Pelna lista (pdf)
  Załącznik nr 4 Lista przedsięwzięć i projektów tryb pozakonkursowy (pdf)
 18. Aktualizacja Strategii ZIT z 24.03.2017:
  Uchwała nr 52/2017 (pdf)
  Załącznik do uchwały nr 52/2017 - rejestr zmian (pdf)
  Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 24.03.2017. (pdf)
  Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć (pdf)
  Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)
  Załącznik nr 3 Raport (pdf)
  Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
  Opinia Ministerstwa Rozwoju (pdf)