Kim jesteśmy?

Opracowania i raporty

Przydatne linki

Obszar Metropolitalny Gdąnsk-Gdynia-Sopot

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii
Metropolitalna Oferta Inwestycyjna OM
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Polska
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
Krajowy Punkt Konsultacyjny Programu EPSON
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Zielona Księga Obszarów Metropolitalnych (MAiC)
Portal Samorządowy „Regio”
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski.
Metrox Nordea 2010, ranking metropolitalności polskich miast.

Europa
EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Projekt EPSON
Stowarzyszenie EUROCITIES
Sieć Metropolii METREX
Regiony Metropolitalne w Niemczech
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 24-25 maja 2007 r.
Miasta jutra. Raport Komisji Europejskiej.

Świat
Raport McKinsey Quartely
Globalization and World Cities (GaWC)
Światowe Stowarzyszenie Wielkich Metropolii
OECD Urban Policy Reviews: Poland - Przegląd polityki miejskiej w Polsce, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.