Kim jesteśmy?

Świat

Obecnie w miastach mieszka ponad połowa ludności świata, a przewiduje się, że wskaźnik ten będzie jeszcze większy. Szczególnie wzrasta rola wielkich miast. W obliczu procesów globalizacyjnych centra zarządzania światem koncentrują się w największych miastach o znaczeniu ponadlokalnym, zwanych metropoliami. Mają one decydujący udział w wytwarzaniu światowego produktu krajowego brutto, ponieważ dysponują największym potencjałem kapitału finansowego, kulturowego i społecznego. Skupiają najwięcej ludzi należących do klasy twórczej, to właśnie na ich obszarze znajdują się najważniejsze placówki naukowe i kulturalne. Miasta te pełnią tzw. funkcje metropolitalne, które można określić jako nadrzędne w zarządzaniu gospodarką w skali ponadnarodowej. Funkcje te charakteryzują się dużą innowacyjnością, wysokim poziomem usług oraz są włączone w międzynarodowe sieci powiązań metropolitalnych.

Metropolie dzieli się na globalne, kontynentalne i krajowe w zależności od znaczenia i zasięgu ich funkcji metropolitalnych. Najpotężniejszymi węzłami globalnymi są Londyn, Paryż, Nowy Jork oraz Tokio. Oprócz nich do miast światowych, czyli tak zwanych global cities, możemy zaliczyć również Chicago, Los Angeles, Frankfurt, Mediolan, Hong Kong i Singapur. Międzynarodowe raporty takie jak Globalization and World Cities, McKinsey Quartely czy statystyki europejskie wykonane w ramach Projektu Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego EPSON wymieniają natomiast aż kilkaset miast o znaczeniu kontynentalnym i subkontynentalnym. Wśród nich znajdziemy również metropolię gdańską. Opracowania międzynarodowe pozwalają spojrzeć na nią z dystansu i perspektywy światowej, gdzie widziana jest jako jeden ponadmilionowy obszar metropolitalny wpleciony w gęstą sieć powiązań ekonomicznych, politycznych i kulturalnych.

Raporty i statystyki klasyfikujące metropolie opierają się na wynikach z całego obszaru funkcjonalnego miasta i nie ograniczają się jedynie do jego granic administracyjnych. Naturalnym jest, że ich wyniki różnią się w zależności od przyjętej metodologii, jednak pewne wnioski i obserwacje są jednak wspólne i niepodważalne. Potencjał metropolitalny danego miasta uzależniony jest przede wszystkim od mnogości powiązań z innymi metropoliami i od spójności wewnętrznej jego obszaru metropolitalnego.

Atrakcyjność tego obszaru z punktu widzenia zagranicznych inwestorów, turystów bądź studentów zależy również od jego spójności wewnętrznej. Problem zarządzania obszarami metropolitalnymi nie jest niczym nowym. Na całym świecie działa już około dwa tysiące związków i organizacji, które próbują zarządzać obszarami metropolitalnymi z mniejszym lub większym sukcesem.  Wspólny potencjał sprzyja realizacji nowych przedsięwzięć, dlatego to od współpracy jednostek składających się na Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot w dużym stopniu zależy jego rozwój, który wzmocni powiązania i konkurencyjność metropolii gdańskiej ze światową gospodarką.