Metropolia dla Administracji

Zadania polskich metropolii

Jakie powinny być zadania polskich metropolii?

  • Kształtowanie infrastruktury i środowiska gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez organizowanie instytucji współpracy w trójkącie władza - biznes - wiedza.
  • Stanowienie strategii zrównoważonego rozwoju wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym planu odnowy i rozbudowy węzła sieci TEN-Transport oraz sieci korytarzy przesyłowych.
  • Zarządzanie węzłem sieci TEN-Transport, w tym w szczególności siecią dróg metropolitalnych, poza którymi pozostają autostrady oraz drogi, ulice, place i parkingi gminne.
  • Ustalanie, w trybie aktu prawa miejscowego, lokalizacji: dróg metropolitalnych, linii kolejowych, lotnisk cywilnych oraz obszarów nowego osadnictwa masowego i hipermarketów (jako kluczowych źródeł i celów ruchu), a także korytarzy przesyłowych.
  • Zarządzanie ruchem drogowym na obszarze metropolitalnym i współzarządzanie kolejowym ruchem aglomeracyjnym, a w uzasadnionych przypadkach ruchem lotniczym.
  • Promocja i koordynacja rozwoju transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, w tym ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe świadczone w aglomeracji oraz odpowiednie dofinansowanie „wspólnego biletu”.
  • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem (kryzysem) w tym energetycznym na obszarze metropolitalnym. Integracja w obszarze funkcjonalnym dotyczy także służb rządowych (policja, państwowa straż pożarna, ratownictwo medyczne, różnych inspekcje), na wzór utworzonej w 2001 r. Komendy Stołecznej Policji obejmującej 10 powiatów.
  • Polityka rynku pracy, przejęta od dotychczasowych powiatów, a w dużej mierze także od województwa. Obszar metropolitalny jest jednym rynkiem pracy, innym niż obszary funkcjonalne na prowincji.
  • Wspomaganie współpracy gmin i innych podmiotów w poszczególnych aglomeracjach infrastrukturalnych, prowadzonej głównie w formie porozumień i spółek, do których mogą przystępować także JST spoza regionu metropolitalnego - zależnie od potrzeb, bo każda aglomeracja infrastrukturalna ma inny kształt terytorialny. Możliwe są tu różne formy partnerstw publiczno-publicznych, publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych.
  • Opcjonalnie należy rozważyć zadania z zakresu: gospodarki ściekowej i gospodarki odpadowej oraz prowadzenia marketingu turystycznego i imprez kongresowych, a także kulturalnych i sportowych.