Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zadania Zespołu

 

Zadania Zespołu ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
 

1. Aktywny udział w spotkaniach Zespołu organizowanych przez Biuro OMGGS.

2. Sporządzenie harmonogramu działań w zakresie opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla OMGGS.

3. Aktywny udział w sporządzaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla OMGGS, obejmujący:

● ocenę wpływu krajowych /regionalnych ram planowania,

● wykonanie samooceny,

● przegląd dostępnych środków,

● zdefiniowanie podstawowych ram czasowych,

● identyfikację kluczowych interesariuszy,

● włączenie w planowanie mieszkańców i interesariuszy,

● przygotowanie analizy problemów i możliwości,

● weryfikacja scenariuszy rozwoju mobilności,

● opracowanie wspólnej wizji mobilności,

● aktywne informowanie mieszkańców,

● identyfikację priorytetów dla mobilności,

● wyznaczenie inteligentnych celów,

● identyfikację najefektywniejszych działań,

● korzystanie z doświadczenia innych miast,

● rozważenie najlepszego stosunku efektów do korzyści,

● opracowanie zintegrowanych pakietów działań,

● przypisanie odpowiedzialności i środków,

● przygotowanie planu działań i planu finansowego,

● ustalenie kwestii monitoringu i ewaluacji,

● przypisanie prawa własności do Planu,

● wsparcie przy przyjęciu Planu,

● sprawdzenie jakości Planu,

● informowanie i angażowanie mieszkańców.