Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej  to stowarzyszenie skupiające  grupę mieszkańców aglomeracji gdańskiej, w większości gdańszczan. Zajmują się oni  kierunkiem rozwoju Trójmiasta i okolic. Celem FRAG jest inicjowanie oraz wspieranie rozmaitych działań, zmierzających do rozwoju aglomeracji gdańskiej, w szczególności związanych zagadnieniami przestrzennymi, takimi jak,: reurbanizacja, rewitalizacja, partycypacja społeczna itd. FRAG dostrzega kluczową rolę komunikacji w funkcjonowaniu miasta i na rzecz jej zrównoważonego rozwoju. W swojej działalności chce zwiększyć udział aktywnych form mobilności oraz transportu publicznego za pomocą wszelkich dostępnych działań, także planistycznych. Warunkiem budowy atrakcyjnego do życia miasta jest silna lokalna gospodarka.

FRAG podkreśla rolę wszelkich działań przyciągających do aglomeracji nowych inwestorów oraz wspierających już obecnych na lokalnym rynku, pod warunkiem, że nie przyczynia się to do pogorszenia warunków życia oraz stanu zdrowia mieszkańców. Organizacja współpracuje ściśle z Miastem Gdańsk oraz z Instytutem Kultury Miejskiej, a także z Fundacją Batorego. W ramach tej współpracy powstał partnerski projekt „Centrum reaktywacja” - będący próbą partycypacyjnego opracowania spójnej i kompletnej wizji rozwoju historycznego śródmieścia Gdańska.

  • GIWK