Strategia Transportu i Mobilności

Finansowanie SRM

Finansowanie Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Wymiar terytorialny wsparcia Unii Europejskiej oznacza specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych (w tym metropolitalnych) przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie unijne ma być ukierunkowane na projekty wspólnie zidentyfikowane przez samorządy, które następnie powinny zostać samorządy wynegocjowane z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP 2014 – 2020), czyli Zarządem Województwa Pomorskiego.

Jednym z przedsięwzięć, które samorządy OMG-G-S wpisały do wspólnej Strategii (Strategia ZIT z dn. 15.02.2016 r.) stanowią "Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowymi" – pakiet projektów zakładający tworzenie nowoczesnych centrów przesiadkowych w obszarze stacji kolejowych. Projektem składowym tego przedsięwzięcia jest Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 20.256.775,29 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych - 17.218.259 zł.

Cel projektu:
- wzrost udziału transportu zbiorowego oraz mobilności aktywnej na terenie OMG-G-S,
- zmniejszenie przeciążenia ruchem kołowym w miastach OMG-G-S i w rejonie węzłów integracyjnych.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie integracji podsystemów transportowych OMG-G-S,
- poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej
- zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu,
- zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej,
- skrócenie czasu podróży,
- zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,
- polepszenie połączeń komunikacyjnych na obszarze OMG-G-S,
- rozpowszechnienie systemu "parkuj rower i jedź",
- poprawa dostępności komunikacyjnej miast i gmin OMG-G-S,
- poprawienie sprawności funkcjonowania układu transportowego OMG-G-S,
- poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie poziomu jego degradacji powodowanej przez pojazdy zmotoryzowane.

Planowanym efektem ma być osiągnięcie liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego korzystających z taboru objętego wsparciem na poziomie 41269 osób/rok.