ZIT 21-27

Pytania i odpowiedzi dot. przygotowania fiszek do ZIT 21-27

 

1. Czy został określony limit ilości fiszek jaki może złożyć 1 Beneficjent?

Nie został określony limit fiszek, ale obowiązują uzgodnienia dot. kryterium skali lokalnych potrzeb (per capita).

2. Czy Infrastruktura społeczna i usługi społeczne muszą iść razem w parze? Czy Beneficjent może złożyć fiszkę albo w jednym albo w drugim celu?

Infrastruktura i usługi społeczne muszą iść w parze zgodnie z zapisami FEP, infrastruktura musi mieć charakter uzupełniający do usług społ.

3. W ramach materiałów roboczych było przygotowane zestawienie JST OMGGS zgłaszających projekty priorytetowe do ZIT czy jeśli gmina nie jest wykazana w danym celu to może złożyć fiszkę dla tego celu?

Wcześniej szacowaliśmy Państwa potrzeby, na etapie składania fiszek możecie Państwo zdecydować o wykorzystaniu alokacji na inne projekty.

4. Na  ile gmina składając fiszki powinna trzymać się celów i przedsięwzięć określonych i przekazanych do Państwa w listopadzie 2022 r.?

Wcześniej szacowaliśmy Państwa potrzeby, na etapie składania fiszek możecie Państwo zdecydować o wykorzystaniu alokacji na inne projekty.

5. W sytuacji gdy w ramach mobilności chcemy skorzystać z komponentu węzły i infrastruktura to wypełniamy 1 fiszkę MOBILNOSĆ MIEJSKA*?

Tak, jeżeli w mobilności miejskiej planujecie Państwo realizację jednego projektu zawierającego kilka komponentów, należy wypełnić jedną fiszkę dot. projektów kompleksowych.

6. Czy w przypadku mobilności gmina może złożyć jednocześnie 2 fiszki – 1-ną do ZIT a 2-gą do FEnIKS? I jeśli np. okaże się, że w FEnIKS nie dostanie dofinansowania to wtedy będzie ta do FEP?

Możliwe jest złożenie 2 fiszek w mobilności miejskiej - jednej do FEP i jednej do FEnIKS, jednak proszę zwrócić uwagę, że w FEnIKS kluczowy jest poziom gotowości realizacyjnej inwestycji.

Warunki ubiegania się o środki z programu FEnIKS:
− propozycje projektów muszą być załączone do strategii ZIT do zaopiniowania przez MFiPR,złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić do 30 czerwca 2024 r.,
przedstawienie wraz z wnioskiem SUMP przyjętego uchwałą Rady Gminy,
− dopuszczalne będzie realizowanie projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, ale dla projektów infrastrukturalnych wymagane będzie posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Czy jako miasto 50 tys. jesteśmy zobowiązani w pierwszej kolejności złożyć fiszkę do FEnIKS a dopiero w momencie nie otrzymania dofinasowania to możemy wnioskować o dofinansowanie z FEP?

W kwestii kolejności aplikowania - dotyczy adaptacji do zmian klimatu, a nie mobilności miejskiej.
Do ubiegania się o dofinansowanie na projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu uprawnione są miasta i miejscowości do 100 tys. mieszkańców objęte strategią ZIT, z zastrzeżeniem, że: miasta średnie z przedziału 20-100 tys. mieszkańców oraz stolice powiatów o liczbie mieszkańców w przedziale 15-20 tys. mieszkańców będą mogły ubiegać się o środki ZIT w FEP dopiero po bezskutecznym aplikowaniu w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), tj. projekty te, muszą najpierw zakwalifikować się do dofinansowania w naborze wniosków FEnIKS w ramach ww. celu, ale nie otrzymają wsparcia finansowego. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nie kwalifikują się do wsparcia w ramach FEP.

8. Czy uczelnie publiczne są uprawnione do składania fiszek jako wnioskodawca? Jeśli tak, to czy we wszystkich obszarach tematycznych?

W związku z tym, że na chwilę obecną możemy posługiwać się:

- ogólnymi zapisami programu FEP,
- oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu FEP (SzOP), który w zakresie ZIT OMGGS został przygotowany wyłącznie dla mobilności https://www.rpo.pomorskie.eu/-/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027
nie mamy możliwości na tym etapie weryfikacji podmiotów składających fiszki do ZIT z listą uprawnionych Beneficjentów.

Na etapie oceny fiszek będziemy weryfikować zgodność opisu z programem FEP (oraz aktualnym SzOP).
Może zdarzyć się, że na etapie oceny przez IZ część projektów nie zostanie zatwierdzonych.

Na podstawie ww. dostępnych dokumentów, a także metropolitalnych kryteriów wyboru projektów, poniżej przekazuję informację nt. możliwości aplikowania uczelni publicznych do ZIT OMGGS:
1) termomodernizacja - dot. wyłącznie budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego,
2) adaptacja do zmian klimatu:
- adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu: wsparcie do obszarów miast i miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
- zmniejszanie zagrożenia powodziowego: przedsięwzięcia wynikające z potrzeb JST,
- przeciwdziałanie suszy, w tym wspieranie małej retencji: realizacja przez podmioty inne niż nadzorowane przez administrację centralną,
- rozwijanie systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania: projekty służące wzmocnieniu potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- projekty edukacyjne dot. zmian klimatu: brak przeciwwskazań realizacji tego typu projektów przez uczelnie,
3) infrastruktura zdrowia: realizować projekty mogą tylko podmioty lecznicze funkcjonujące w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych,
4) infrastruktura społeczna: charakter interwencji oraz preferencje wynikające z programu FEP (projekty partnerskie NGO i instytucji integracji i pomocy społecznej, projekty Centrów Usług Społecznych lub prowadzące do powstania tego typu centrów, projekty wykorzystujące potencjał NGO/PES/ przedsiębiorstw społecznych) nie wskazuje na działania uczelni, ale brak jednoznacznego wykluczenia,
5) usługi społeczne: jak wyżej
6) migranci: tylko kompleksowe przedsięwzięcia realizowane przez JST
7) mobilność miejska - zgodnie z treścią SzOP, uczelni publicznych nie ma w katalogu beneficjentów:
Typ beneficjenta – ogólny: Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Administracja publiczna
Typ beneficjenta – szczegółowy: Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Duże przedsiębiorstwa, Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, Zarządcy infrastruktury kolejowej, Zarządcy infrastruktury dworcowej , Zarządcy dróg publicznych.

9. Jaki powinien być maksymalny okres realizacji projektów? Do końca 2027 r.?

Okres kwalifikowalności określony jest w wytycznych dot. kwalifikowalności, o których mowa w regulaminie naboru:
"1) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
2) Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r."

10. Jakie informacje z obecnie składanych fiszek będziemy wpisywali do strategii - do poprzedniej strategii nie wpisywaliśmy imiennie partnerów, a jedynie nazwę beneficjenta i tytuł projektu.

Informacje te nie będą wpisywane do strategii, natomiast do listy projektów do porozumienia z IZ: na pewno tytuł projektu, kwota, Beneficjent.

11. Jak szczegółowo w fiszkę powinno się wpisywać  partnerów?

Wystarczy w miarę ogólnie, że partnerem będzie np. NGO.

12. Czy jeśli projekt realizuje powiat to powinien przeprowadzić on nabór (konkurs) na partnera (w przypadku partnera spoza jst) i na jakim etapie to powinno się zadziać - w poprzedniej perspektywie było to na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie, więc chyba teraz też tak będzie?

Informacje te znajdują się w regulaminie naboru fiszek:
"Zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (przed Etapem 2, o którym mowa w Rozdziale 1. Informacje ogólne). "
Szczegóły dot. procesu wyboru partnerów w projektach UE zawarte są w wytycznych dot. realizacji zasady partnerstwa, o których mowa w regulaminie naboru fiszek.

13. Czy budżet projektu będzie mógł być uraealniany na kolejnych etapach?

Tak, w fiszce należy przedstawić najbardziej realną kwotę szacunkową. Tego typu zmiany będą wiązać się ze zmianami w liście projektów.

14. Czy warunek osiągnięcia 40 % dot. tylko energii pierwotnej czy również redukcji emisji CO2? W FEP znajdują się zapisy, że:

1) minimalny próg oszczędności energii na każdym budynku poddanym termomodernizacji nie może być niższym niż 40% energii pierwotnej
2) oraz musi skutkować redukcją emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego oraz minimalizacją innych zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu).

Wymieniane dwa warunki - jeden z nich (pierwszy) dotyczy projektów z zakresu termomodernizacji (takie zbieramy do ZIT), a drugi dotyczy systemów ciepłowniczych (s.56 FEP), czyli projektów poza ZIT OMGGS.
Podsumowując, poniższy warunek nie będzie mieć zastosowania w projektach termo w ZIT:
musi skutkować redukcją emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego oraz minimalizacją innych zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu).

15. Jakie są wymagane obowiązkowo, niezbędne dokumenty w ramach działania termomodernizacji?

Jedynym wymaganym obowiązkowo dokumentem jest audyt energetyczny budynku. Niezbędne jest oczywiście uzyskanie innych zgód i pozwoleń oraz opracowanie dokumentacji, lecz wynika to z innych przepisów prawa np. prawo budowlane lub zasad ogólnych naboru wniosków np. studium wykonalności, inna niezbędna dokumentacja. Dodać należy także, że istotny będzie uzasadniony efekt ekonomiczny realizowanego projektu, zatem na etapie oceny będzie sprawdzane czy audyt energetyczny jest kompleksowy i zawiera różne działania np. ocieplenie ścian, termomodernizację, inteligentne oświetlenie.

16. Jeżeli zostały wykonane zarówno audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej to czy można złożyć obydwa dokumenty?

Jedynym wymaganym obowiązkowo dokumentem jest audyt energetyczny budynku. Należy przenieść zadania z audytu efektywności energetycznej do audytu energetycznego np. w zakresie OZE. Należy pamiętać, że zapisano w FEP także możliwość realizacji działań niewynikających z audytu energetycznego, ale koszty działań nie mogą przekroczyć 15% kosztów kwalifikowanych projektu (liczone w ramach każdego projektu). Gdy kwota przekroczy 15% to reszta kosztów będzie uznana za niekwalifikowane, ale projekt nie zostanie przez to automatycznie odrzucony. Wnioskodawca deklaruje budżet projektu i jego koszt powinien zawierać realne koszty działań np. wynikające ze sporządzonych kosztorysów. Wydatki w ramach audytu powinny mieć uzasadnienie w skali całego projektu np. uwzględnione wydatki na zielone dachy.

17. Na jakie projekty termomodernizacyjne można uzyskać czystą dotację, bez zmniejszania w fazie wstępnej funduszy przewidzianych na dane działanie?

Czystą dotację mogą otrzymać obiekty komunalne należące w 100% do gminy, zatem wspólnoty mieszkaniowe już nie. Obiekty zabytkowe znajdujące się pod opieką konserwatorską też mogą otrzymać czystą dotację jeśli są własnością JST.

18. Czy działanie polegające na termomodernizacji ściany wraz z posadzeniem zielonej ściany jest zgodne z FEP?

Przykładowe działanie polegające na termomodernizacji ściany wraz z posadzeniem zielonej ściany jest jak najbardziej zgodne z FEP.

19. Czy na etapie składania fiszek należy już dostarczyć wykonane audyty energetyczne?

Nie, ale na etapie składania wniosku już należy dostarczyć audyt energetyczny.

20. Jakie są minimalne granice dotyczące efektywności energetycznej?

Wspierane będą projekty, których celem jest osiągnięcie minimalnego progu oszczędności na poziomie 30% energii pierwotnej, a dla gmin których wskaźnik dochodów podatkowych Gg jest powyżej uśrednionej wartości dla regionu, minimalny próg oszczędności wynosi 40% energii pierwotnej z wyjątkiem budynków zabytkowych, które będą rozpatrywane w inny sposób.

21. Jaki budynek jest uznawany za zabytek?

Ujęto w programie zapis ogólny dotyczący zabytków, więc też zawierają się zabytki gminne. Kryterium dotyczy obiektów wpisanych do rejestru (w tym obiektów indywidualnie wpisanych, jak również obiektów znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru układów urbanistycznych, ruralistycznych oraz zespołów budowli) oraz innych objętych opieką konserwatorską, w tym gminną ewidencją zabytków.

22. Jakie są najważniejsze procesy podczas naborów w ramach FEP?

Najpierw I proces, związany z opracowaniem strategii ZIT gdzie następuje identyfikacja budynków, następnie nastąpi II proces, czyli naboru projektów. Ze względu na fakt, iż nabór jest prowadzony w trybie niekonkurencyjnym, każdy wnioskodawca z wybranych projektów zostanie wezwany do złożenia wniosku przez Instytucję Zarządzającą (IZ).

23. Jak wygląda zagadnienie luki finansowej w perspektywie 21-27?

Nie ma zagadnienia luki finansowej w tej perspektywie, zatem gdy budynek jest dzierżawiony i inwestycja dotyczy obiektów JST można uzyskać dotację.

24. Jak wygląda zagadnienie podatku VAT?

VAT nie będzie kwalifikowany, więc nie będzie liczenia powierzchni w budynkach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

25. Co kryje się pod pojęciem błękitno zielona infrastruktura?

Projekty Green and Blue, czyli zieleń i woda, przykładowo: miejska zieleń, trawniki, zielone niecki w ramach zielonej retencji, ogrody deszczowe. Zielona retencja to nie "szara retencja" np zbiorniki na deszczówkę. Kiedyś było podejście, że woda ma spłynąć jak najszybciej do kanalizacji, obecnie jest zmiana podejścia aby woda z drogi spłynęła do niecki i powoli wsiąkała w trawę.

26. Mamy 3 kategorie:

1)      Projekt priorytetowy,
2)      Projekt „drugiego wyboru”,
3)      Projekt „trzeciego wyboru”.
Jak należy traktować obowiązek zawarcia informacji nt. w/w kategorii?

Czy jeśli gmina składa 3-y fiszki w ramach różnych priorytetów to określa, która z fiszek ma priorytet 1, która jest fiszką 2 wyboru a która 3? Czy każdej z nich może dać 1 jako priorytet?
lub
Czy wskazanie kategorii dotyczy sytuacji, jeśli gmina złoży więcej niż 1 fiszkę w ramach 1 priorytetu np. mobilność / termomodernizacja / itd., to wówczas należy określić, która z fiszek jest fiszką priorytetową, która 2-go wyboru, która 3-go wyboru?

Zgodnie z Regulaminem naboru fiszek:

Każda fiszka JST obligatoryjnie musi zawierać informację nt. kategorii projektu. Informacja ta będzie kluczowa przy sporządzaniu listy projektów po ocenie merytorycznej. W związku z tym konieczne jest oznaczenie projektu wg. kategorii:
1) projekt priorytetowy - dotyczy projektów, które są niezbędne do realizacji z punktu widzenia danej gminy/ powiatu, ze względu na ich strategiczne znaczenie dla rozwoju metropolii;
2) projekt „drugiego wyboru” - dotyczy projektów, które są mniej ważne niż priorytetowe, ale wciąż kluczowe dla gminy/ powiatu;
3) projekt „trzeciego wyboru” - dotyczy projektów, które gmina/ powiat identyfikuje jako ważne i wymagające realizacji, jednak nie są pilne do podjęcia.

Jeżeli planowane jest złożenie więcej niż jednej fiszki projektowej, wymagane jest przypisanie poszczególnym projektom różnych kategorii hierarchii ważności wg ww. listy. Przypisanie kolejnego projektu do tej samej kategorii, możliwe jest w przypadku, gdy samorząd przygotował fiszki także do pozostałych dwóch kategorii. Ze względu na sztywno ustaloną alokację w poszczególnych obszarach tematycznych, nie ma gwarancji, że w przypadku wszystkich Beneficjentów uda się wybrać do realizacji projekty opisane w fiszkach, w tym projekty oznaczone jako priorytetowe.

W związku z powyższym:
Jak należy traktować obowiązek zawarcia informacji nt. w/w kategorii?
- każda fiszka musi zawierać ww. informację,

Czy jeśli gmina składa 3-y fiszki w ramach różnych priorytetów to określa, która z fiszek ma priorytet 1, która jest fiszką 2 wyboru a która 3? Czy każdej z nich może dać 1 jako priorytet?
- Jeżeli planowane jest złożenie więcej niż jednej fiszki projektowej, wymagane jest przypisanie poszczególnym projektom różnych kategorii hierarchii ważności wg ww. listy.

Czy wskazanie kategorii dotyczy sytuacji, jeśli gmina złoży więcej niż 1 fiszkę w ramach 1 priorytetu np. mobilność / termomodernizacja / itd., to wówczas należy określić, która z fiszek jest fiszką priorytetową, która 2-go wyboru, która 3-go wyboru?
- Obowiązek nadania różnych priorytetów dotyczy pakietu fiszek składanych przez JST, a nie tylko sytuacji w której gmina składa więcej niż jedną fiszkę w ramach tego samego celu tematycznego.

27. Czy można zaplanować projekt w zakresie realizacji usług społecznych bez zintegrowania go z projektem w zakresie infrastruktury społecznej? (zrozumiałe jest, iż projekt infrastrukturalny musi być zintegrowany z projektem "miękkim", lecz czy można zaplanować wyłącznie realizację działań w zakresie usług społecznych)?

Nie wszystkie projekty realizowane w ramach usług społecznych muszą być zintegrowane

Zapisy FEP wskazują że w ramach celu (k)-usługi społeczne przewiduje się m.in. realizację przedsięwzięć zintegrowanych – w tym zakresie działania w obszarze usług społecznych i zdrowotnych będą bezpośrednio powiązane i będą mieć nadrzędny charakter w 133 stosunku do interwencji prowadzonej w Celach 4 (iii) oraz 5 (i)

Z zapisów programu FEP nie wynika konieczność zintegrowania usług społecznych cel(k) z infrastrukturą społeczną cel (iii)

28. Czy w ramach termomodernizacji do projektów ZIT można zgłaszać jedynie budynki użyteczności publicznej czy również budynki komunalne (mieszkalne)?

Potwierdzamy możliwość realizacji projektu ZIT w zakresie termomodernizacji dla budynków komunalnych, należących do gminy.

29. Czy w przypadku projektu, dotyczącego linii tramwajowych możliwe jest uwzględnienie w fiszce właściwego wskaźnika z SzOP?

Tak.

30. Jak należy interpretować wskaźnik produktu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.

W przypadku budowy węzłów integracyjnych - czy ma to być np. liczba mieszkańców miasta, powiatu czy może województwa?

"Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w  „Lista Wskaźników Kluczowych EFRR + FS” , kod RCO074 dla nazwy wskaźnika „Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego” definicja jak należy interpretować wskaźnik brzmi następująco: „Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.” gdzie jednostką miary są osoby. 

W przypadku węzłów integracyjnych  będzie to w naszej ocenie potencjał pasażerski, liczony zgodnie z przyjętymi kryteriami.

31. Jak należy interpretować wskaźnik produktu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego.

W przypadku termomodernizacji - czy to ma być np. liczba mieszkańców w budynkach objętych projektem, czy może liczba mieszkańców miasta, powiatu czy województwa?

Działania w obszarze termomodernizacji mogą dotyczyć wyłącznie budynków JST. Z budynków JST mogą korzystać osoby należące do danego JST czyli np. mieszkańcy gminy, miasta lub powiatu w zależności od tego jaki wnioskodawca składa wniosek. Zatem jeśli składa wniosek gmina to liczba mieszkańców gminy jest wskaźnikiem, jeśli powiat to l.mieszkańców powiatu a jeśli miasto to liczba mieszkańców danego miasta (gminy miejskiej)

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w  „Lista Wskaźników Kluczowych EFRR + FS”  dla  wskaźnika „Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego” definicja jak należy interpretować wskaźnik brzmi następująco: „Liczba osób objętych projektami wspieranymi przez fundusze w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego”, gdzie jednostką miary są osoby.

32. Jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu nie jesteśmy w stanie podać jakichkolwiek wartości. Czy poprawne będzie wpisanie brak danych w kolumnie wartość?

Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie oszacować wskaźnika proszę tak wpisać.

33. Czy budynki znajdujące się na obszarze rewitalizacji mogą podlegać termomodernizacji w ramach ZIT?

Co do zasady projekty ZIT dotyczące termomodernizacji nie powinny obejmować inwestycji, które mogą być realizowane w ramach rewitalizacji.

34. Czy warunek min. progu oszczędności pierwotnej (30 % lub 40 %) dot. każdego budynku wskazanego i podlegającego termomodernizacji czy liczony jest dla całego projektu?

Warunek dotyczy projektu.

35. Czy wymiana oświetlenia na LED jest kwalifikowalna w ramach termomodernizacji?

Nie.

36. Projekt na infrastrukturę społeczną musi być komplementarny z usługami społecznymi. Czy w takim razie każdą część powinienem uzupełnić w osobnej fiszce, czy mogę zebrać cały projekt do jednej fiszki? Czy mogę np. projekt opisać w fiszce dotyczącej infrastruktury społecznej, ponieważ będzie ona wiodącą częścią projektu przynajmniej patrząc na koszt projektu i w niej ująć komponent społeczny?

Prosimy o przygotowanie osobnych fiszek.

37. Czy Budowa / przebudowa/ adaptacja budynku na obszarze objętym rewitalizacją może zostać wykonana w ramach infrastruktury społecznej?

Co do zasady projekty ZIT nie powinny obejmować inwestycji, które mogą być realizowane w ramach rewitalizacji.

38. Czy nabory do ZIT - we wszystkich obszarach wsparcia uprawnione podmioty to JST z miast mieszczących się w przedziale 20-100 tys mieszkańców. A więc JST z Gdańska nie mogą aplikować o te środki...?

Przytoczony fragment doty. jedynie poddziałania dot. adaptacji do zmian klimatu. W pozostałych działaniach Gdańsk jako JST oczywiście może startować.

39. Czy zakup magazynów energii wraz z montażem instalacji OZE może być kosztem kwalifikowalnym w ramach termomodernizacji ZIT?

Co do zasady finansowanie magazynów energii możliwe jest w ramach celu szczegółowego FEP dot. OZE (poza ZIT) - (ii) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

40. Czy wymiana starego kotła gazowego na gazową pompę ciepła lub pompy ciepła ze źródłem szczytowym w postaci kotła gazowego dyskwalifikuje projekt?  W myśl zapisu warunków wynikających z FEP: „Jeżeli projekt ujmuje w swym zakresie wymianę źródeł ciepła na zasilane paliwami gazowymi, to czy podłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub zastosowanie rozwiązań OZE okazało się ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niewykonalne?” jak traktowane są przytoczone wyżej rozwiązania?

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy z 20 lutego 2015 roku oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, wynikałoby, że
a) gazową pompę ciepła (o ile spełnia wymagane parametry by zaliczyć ją do OZE w zakresie odpowiednich rozporządzeń UE) można zaliczyć do definicji OZE, gdyż do jej funkcjonowania potrzebna jest inna energia pomocnicza (w tym wypadku gaz).
b)Pompa ciepła ze źródłem szczytowym w postaci kotła gazowego. W tym przypadku o ile pompa ciepła wpisuje się w definicję OZE, wówczas jest źródłem OZE. Kocioł gazowy nie jest pompą ciepła, więc nie jest źródłem OZE.
Ustawa z 20 lutego 2015 r.
Art. 129.
1. Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł, wyrażony w procentach.
2. Przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych stosuje się metodologię i definicje określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii

Zgodnie z 3.5.:
Źródła odnawialne i odpadowe to między innymi:
3.5.9.
ENERGIA CIEPLNA OTOCZENIA
Energia cieplna na użytecznym poziomie temperatury odprowadzona (przechwycona) za pośrednictwem pomp ciepła, do których funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna lub inna energia pomocnicza.

41. Warunek- Projekt jest bezpośrednio powiązany i mieć uzupełniający charakter do projektu w Celach FEP 4 (h) oraz 4 (k) czy to znaczy że nasz projekt musi być komplementarny i do celu (k) i (h).

Nie, w ramach składanych projektów ZIT projekt musi być komplementarny tylko do celu (k)
Cel (h) jest poza mechanizmem ZIT.

42. Czy jeżeli audyt energetyczny na dzień 27 kwietnia br. nie jest zakończony to automatycznie wyklucza nas to z możliwości o ubieganie się o środki w zakresie termomodernizacji?

Na tym etapie nie ma takiej konieczności, możecie Państwo złożyć fiszkę. Audyt musi być wykonany przed złożeniem wniosku unijnego, obecnie trwa etap wstępny - nabór fiszek projektowych.

  • GIWK