Strategia Transportu i Mobilności

Finansowanie SRM

Wymiar terytorialny wsparcia Unii Europejskiej oznacza specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych (w tym metropolitalnych) przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie unijne ma być ukierunkowane na projekty wspólnie zidentyfikowane przez samorządy, które następnie powinny zostać samorządy wynegocjowane z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP 2014 – 2020), czyli Zarządem Województwa Pomorskiego.

Jednym z przedsięwzięć, które samorządy OMG-G-S wpisały do wspólnej Strategii (Strategia ZIT z dn. 15.02.2016 r.) stanowią "Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowymi" – pakiet projektów zakładający tworzenie nowoczesnych centrów przesiadkowych w obszarze stacji kolejowych. Projektem składowym tego przedsięwzięcia jest Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego, na który wstępnie zarezerwowano 17 mln zł.

Projekt ma być wdrażany przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Z analizy wytycznych kwalifikowalności wynika, iż ze środków RPO będą mogły zostać sfinansowane wyłącznie niektóre koszty związane z projektem (m.in. zakup rowerów, stacji, przygotowanie zaplecza technicznego, wynagrodzenie zespołu projektowego). Pokrycie kosztów bieżących oraz związanych z późniejszą eksploatacją SRM pozostanie po stronie samorządów biorących udział w projekcie.