Związek Metropolitalny

Związek Metropolitalny

Związek metropolitalny to nowa forma zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. 2015 poz. 1890). Zasadniczą różnicą w odniesieniu do funkcjonowania obecnych struktur metropolitalnych jest określenie katalogu obligatoryjnych zadań związku metropolitalnego i zapewnienie mu finansowania z budżetu państwa. Celem wprowadzenia tych regulacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego polskich obszarów metropolitalnych - tak aby mogły stać się partnerami dla europejskich i światowych metropolii, a także żeby mogły z nimi konkurować.

Ustawa o związkach metropolitalnych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, wprowadza możliwość tworzenia związków metropolitalnych przez gminy i powiaty obszaru metropolitalnego, definiowanego jako „spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, która charakteryzuje się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych i zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz jest zamieszkała przez co najmniej 500 000 mieszkańców”.

Ustawa nie przewiduje ile związków metropolitalnych należy stworzyć w Polsce. Aktualne strategie rządowe wskazują 10 polskich obszarów o charakterze metropolitalnym. Obecne prace legislacyjne zmierzają jednak  do tego, aby formalnie i finansowo wzmocnić tylko jedną metropolię: śląską.

Gminy i powiaty zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od 5 lat współpracują na rzecz budowy silnej metropolii w województwie pomorskim. Własnymi zasobami oraz pozyskanymi przez stowarzyszenie środkami unijnymi udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów, a także opracować strategiczne dokumenty, projektujące zrównoważony rozwój całego obszaru na najbliższe dekady. Podczas Walnego Zebrania Członków w czerwcu 2016 r. jednogłośnie podjęliśmy uchwałę w sprawie poparcia koncepcji utworzenia związku metropolitalnego w granicach OMG-G-S. Oznacza to pełną zgodność 49 samorządów gminnych i 8 powiatowych co do kluczowej roli metropolii w rozwoju naszego województwa.