BIP

Status / forma prawna

Gdański Obszar Metropolitalny (aktualnie: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2014 r. Dz. U. 2014, poz. 1118), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) oraz niniejszego statutu.

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880
Numer konta: 95 1240 1268 1111 0010 4223 3355 (Bank PEKAO S.A.)

  • GIWK