Metropolia dla Edukacji

Metropolia dla Edukacji

Potencjał rynku pracy metropolii budują dzisiaj młodzi, pełni energii i dobrze wykształceni ludzie, którzy dopiero wkraczają w wiek produkcyjny. Na obszarze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) funkcjonuje wiele publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które wraz z instytutami naukowymi oraz naukowo-badawczymi kształcą przyszłe kadry dla całej północnej Polski. Największy udział w kształceniu w różnych specjalnościach mają publiczne szkoły wyższe, a zwłaszcza Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademia Morska.

W ostatnich 15 latach nastąpił szybki rozwój prywatnych szkół wyższych, kształcących przede wszystkim absolwentów kierunków humanistycznych, w tym poszukiwanych na rynku kierunków związanych z prawem, administracją, zarządzaniem oraz finansami i rachunkowością. Łącznie na terenie metropolii działają obecnie 22 uczelnie wyższe i ich filie. Z roku na rok powiększa się liczba kierunków oraz miejsc dla kolejnych roczników studentów. Rośnie też liczna absolwentów. W 2010 roku szkoły wyższe w metropolii ukończyło aż 93,9 tys. Studentów.

Nie bez znaczenia dla przyszłości metropolii, a zwłaszcza gospodarki, jest zmieniająca się struktura kształcenia. Z roku na rok przybywa studentów poszukiwanych na rynku kierunków inżynieryjno- technicznych, architektoniczno-budowlanych, informatycznych oraz związanych z ochroną środowiska. Jedną z form zachęcania młodzieży do podejmowania nauki na kierunkach technicznych jest organizowany co roku przez uczelnie z całej metropolii Bałtycki Festiwal Nauki. Wciąż utrzymuje się duże zainteresowanie kierunkami związanymi z ekonomią i administracją.

Rosnąca liczba studentów oraz nowe wymagania stawiane uczelniom przez gospodarkę pociągają za sobą stały rozwój zaplecza naukowego i badawczego. Stąd wysiłek publicznych i prywatnych szkół wyższych zmierzających do poszerzenia bazy edukacyjnej. Widać to zwłaszcza na przykładzie trzech największych uczelni Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Politechnika Gdańska wzbogaciła się o nowoczesne obiekty, w których zostały ulokowane wydziały Zarządzania oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Uniwersytet Gdański kontynuuje intensywną rozbudowę kampusów uniwersyteckich w Gdańsku-Oliwie i Sopocie.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego wybudowano m.in. nowy kompleks Wydziału Zarządzania w Sopocie, Bibliotekę Główną, Wydział Prawa i Administracji, budynek Wydziału Nauk Społecznych (Psychologii, Filozofii i, Socjologii, Dziennikarstwa, Pedagogiki, Politologii) oraz Instytutu Geografii i w Gdańsku, Wydziału Oceanografii i w Gdyni, a także gruntownie zmodernizowano istniejące budynki. Jednym z ważnych elementów infrastruktury edukacyjnej metropolii jest również nowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Inwazyjnej – szpital, w którym będzie się nie tylko leczyć pacjentów, lecz także kształcić nowych specjalistów studiujących na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Swoje zaplecze rozbudowały też znacznie Akademia Muzyczna w Gdańsku oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

  • GIWK