Metropolia dla Gospodarki

Dane gospodarcze

Na terenie ponad 6 tys. km² Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mieszka blisko 1,51 mln osób. To ogromny kapitał, także w kontekście wartościowego rynku pracy pozostającego do dyspozycji potencjalnych inwestorów.

O sile metropolitalnego rynku pracy decyduje korzystna struktura ekonomiczna ludności – aż 926 tys. mieszkańców (tj. 3/4 populacji) jest w wieku produkcyjnym, a bezrobocie wyrażające się poziomem ok. 35 tys. osób (tylu jest zarejestrowanych bezrobotnych) świadczy o wysokim potencjale rozwojowym metropolii.

Kolejnym atutem metropolitalnego rynku są relatywnie niskie koszty pracy, a wysokie kwalifikacje pracowników. Klasyfikują one OM wśród najbardziej atrakcyjnych europejskich ośrodków metropolitalnych do lokowania inwestycji.

Struktura ludności

O możliwościach i potencjale kształtującym rozwój rynku pracy w przyszłości świadczy zarówno ilość studentów – ponad 97 tys. w 2010 roku i absolwentów wyższych uczelni – niespełna 21 tys. młodych ludzi, jak i struktura wykształcenia absolwentów wyższych uczelni, która pozostaje nie bez wpływu na dynamikę rozwoju metropolii.

Systematycznie zwiększa się liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, architektoniczno-budowlanych, informatycznych oraz związanych z ochroną środowiska.

Odpowiadając na potrzeby gospodarki wyższe uczelnie nie tylko powiększają bazę edukacyjną, ale i poszerzają zaplecze naukowo-badawcze.

W roku akademickim 2010/2011 w 460 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się w Polsce 1,8 mln studentów. Wśród 7 największych ośrodków akademickich znajduje się Gdańsk, a ogółem w województwie pomorskim liczba studentów kształtuje się na poziomie ca. 100 tys. osób. Na tę wielkość składają się studenci m.in.:

 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Politechniki Gdańskiej
 • Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Akademii Morskiej w Gdyni
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Akademii Muzycznej
 • Akademii Sztuk Pięknych

Ponadto w 15 wyższych szkołach niepublicznych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie kształci się ca 30tys. studentów. Wśród nich wymienić należy: Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych oraz Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Rynek nieruchomości i nowe inwestycje

Obecność na trójmiejskim rynku biurowym najemców reprezentujących sektor usług dla biznesu (ang. Business Process Offshoring, skr. BPO) i coraz częstsze centra usług wspólnych (ang. Shared Services, skr. SSC) i działy badawczo-rozwojowe (research & development, skr. R&D) oraz wciąż wzrastająca liczba korporacji zainteresowanych lokowaniem swojego biznesu w Gdańsku, Sopocie i Gdyni spowodowała, że rynek metropolitalny rozwija się, a deweloperzy elastycznie dostosowują swą ofertę do potrzeb najemców.

Trójmiasto jest w stanie zabezpieczyć najwyższej klasy powierzchnię biurową nawet bardzo wybrednemu najemcy. Przykładami korporacji, które w ostatnich latach zaufały Trójmiastu są m.in. Sony Pictures Entertainment, First Data, Geoban, Arla Foods czy Acxiom.

Wsparcie oraz pomoc w rozwoju nowych firm sektora high-tech zapewniają inwestorom w Obszarze Metropolitalnym: specjalna strefa ekonomiczna, dwa parki naukowo-technologiczne w Gdańsku i Gdyni oraz inkubatory przedsiębiorczości.

Wśród najważniejszych atutów inwestycyjnych Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego wymienia się najczęściej:

 • strategiczne położenie w centrum Europy pozwalające na ekspansję na rynku europejskim i rosyjskim;
 • rolę najważniejszego centrum logistyki morsko-lądowej na Morzu Bałtyckim i głównego centrum biznesu, edukacji i kultury w północnej Polsce;
 • system edukacji na wysokim poziomie;
 • blisko 100 tys. studentów studiujących rocznie na 23 uczelniach wyższych;
 • zaawansowane zaplecze badawczo-rozwojowe;
 • ponad 1,3 mln mieszkańców;
 • koszty prowadzenia działalności kilka razy niższe niż w Londynie, Berlinie czy Paryżu;
 • dobrze postrzeganych, wysoko zmotywowanych i wydajnych pracowników;
 • przyjazny klimat stworzony przez lokalne władze, uczelnie i instytucje wspierające biznes;
 • zaawansowany system obsługi i wsparcia inwestorów.

W efekcie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z całym regionem pomorskim jest zaliczany do pierwszej piątki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów w Polsce. W województwie pomorskim funkcjonuje prawie 3,8 tys. podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Udział regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi około 13 proc. ich wartości.

Łącznie, na obszarze metropolii gdańskiej prowadzi działalność niemal 150 tys. przedsiębiorstw. Przeważająca większość z nich – ponad 108 tys. – to przedsiębiorstwa należące do osób fizycznych, które stawiają na samodzielny rozwój działalności gospodarczej. Na miejsce swoich siedzib obszar metropolii wybrało ponad 18 tys. spółek prawa handlowego, w tym także spółki akcyjne, których akcje są notowane na rynkach giełdowych.

Kluczowe znaczenie dla gospodarki regionu i metropolii ma kilkadziesiąt firm osiągających największe przychody ze sprzedaży oraz zyski, z których podatki zasilają m.in. lokalne budżety samorządowe. Są to np. Grupa Lotos, Grupa Energa, Ergo Hestia, firma odzieżowa LPP czy też Gdańska Stocznia Remontowa. Firmy te to równocześnie najwięksi pracodawcy na obszarze metropolii gdańskiej.

 • GIWK