Metropolia dla Przestrzeni

Metropolia dla Przestrzeni

Położenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz zróżnicowanie przyrodnicze, gospodarcze, społeczne i kulturowe to jego największe atuty. Kwestie zagospodarowania i zarządzania przestrzenią należą do kluczowych zagadnień związanych z rozwojem metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot należy do najbardziej przyrodniczo zróżnicowanych zespołów miejskich w Europie, rozprzestrzeniając się na terenie Żuław Wiślanych, Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego, a także Mierzei Wiślanej i Helskiej, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Polanowskiej i Damnickiej, Wybrzeża Słowińskiego, Pradoliny Redy – Łeby i Pojezierza Starogardzkiego. Zróżnicowanie przyrodnicze regionu warunkuje rozwój rolnictwa, osadnictwa, transportu i innych dziedzin gospodarki.

Dostępność komunikacyjna, zarówno wewnątrz metropolii, jak i z innymi regionami jest w znacznej mierze uwarunkowana strukturą przestrzenną regionu. Dostępność do szlaków żeglugowych wynika z lokalizacji metropolii nad Zatoką Gdańską, zaś Dolina Dolnej Wisły stanowi dogodny szlak wykorzystywany przez transport drogowy i kolejowy.

Rozwój terytorialny i funkcjonalny metropolii uwarunkowany jest przede wszystkim strukturą przestrzenną. Linearny i policentryczny układ gdańskiego zespołu miejskiego wzdłuż głównej osi rozwoju biegnącej równolegle do krawędzi Wysoczyzny Moreny Dennej odzwierciedla układ regionów przyrodniczych.

Jednym z celów, które stawia przed sobą Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jest podjęcie i zacieśnienie współpracy w zakresie planowania przestrzennego. Wspólna praca na poziomie planowania przestrzennego pozwoli na lepsze wzajemne zrozumienie, poznanie swoich ograniczeń i możliwości oraz osiąganie konsensusu w sprawach wymagających ponadgminnych konsultacji i uzgodnień. Właściwa polityka przestrzenna prowadzona na forum Stowarzyszenia powinna przyczynić się do zwiększenia wewnętrznej spójności OMGGS, a jednocześnie uczynić go bardziej konkurencyjnym, a zarazem atrakcyjnym dla innych metropolii tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wspólna polityka przestrzenna jest bazą, dzięki której możliwe będzie podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców, czy racjonalizacja wydatków na cele publiczne.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego OMGGS

Kluczowym dokumentem regulującym ramy rozwoju przestrzennego metropolii na najbliższe kilkanaście lat jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego OMGGS. Powstał on przy współpracy Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego, Biura Rozwoju Gdańska oraz Biura Planowania Przestrzennego Gdyni. Plan dla metropolii stanowi część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Został on przyjęty 29 grudnia 2016 r. na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego To pierwszy dokument planistyczny dla obszaru metropolitalnego w kraju.

Czytaj więcej na temat Planu zagospodarowania przestrzennego OMGGS > > >

Porządek reklamowy w metropolii

Na mocy obowiązującej od września 2015 r. ustawy krajobrazowej gminy mogą uchwalać własne uchwały krajobrazowe, które wprowadzają jasne zasady i warunki umieszczania nośników reklamowych. Dzięki uchwałom władze mogą egzekwować sankcje za łamanie ustalonych zasad, a także pobierać opłaty za umieszczanie reklam.

Na terenie OMGGS takie uchwały od ponad dwóch lat mają Gdańsk i Sopot. Gdynia Władysławowo są w trakcie opracowywania projektów. Aby przybliżyć i ułatwić proces tworzenia zapisów uchwał krajobrazowych, biuro OMGGS zainicjowało wymianę doświadczeń w tym zakresie. Od października 2020 r. grupa ds. uchwał krajobrazowych utworzona przy Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska OMGGS pracuje nad uniwersalnymi elementami uchwał, gotowymi do wykorzystania przy tworzeniu projektu dla danej gminy. W gronie samorządowców i pracowników jednostek, które odpowiadają w gminach za ład krajobrazowy, trwają ustalenia, jakie zapisy uchwał krajobrazowych mogą stanowić wzór dla innych miast i gmin.

Podczas prac grupa bazuje  głównie na doświadczeniach praktyków z Gdańska i Sopotu, którzy uchwały krajobrazowe z powodzeniem wdrażają od ponad dwóch lat.  Postawili przede wszystkim na informację dla mieszkańców oraz osób zainteresowanych zamieszczeniem reklam. Organizowane są  szkolenia dla twórców szyldów, powstały bazy najciekawszych gotowych projektów i metamorfoz istniejących szyldów.

Czytaj więcej o uchwałach krajobrazowych w gminach OMGGS > > >

Drogi dojazdowe do obwodnicy metropolitalnej

Rozwijająca się metropolia powinna być dobrze skomunikowana. Aby ułatwić mieszkańcom dojazd do Trójmiasta samorządy OMGGS wspólnie planują rozwój sieci dróg. Wyczekiwaną strategiczną arterią jest Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Po wielu latach starań, dyskusji nad jej przebiegiem i zbieraniu niezbędnych pozwoleń 16 kwietnia 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z wykonawcami umowy na jej realizację. Budowa nowej drogi ekspresowej zakończy się w kwietniu 2025 r.

Aby spełniła swoją funkcję, muszą zostać do niej doprowadzone drogi dojazdowe. W tym celu 8 lipca 2020 r. w Żukowie samorządy podpisały list intencyjny w sprawie współpracy prawnej, planistycznej i projektowej nad drogami dojazdowymi. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcję przebiegu następujących odcinków dróg: węzeł Wysoka z węzłem Chwaszczyno, węzeł Matarnia - Port Lotniczy z węzłem Miszewo, węzeł Glincz z miejscowością Borkowo, węzeł Żukowo z węzłem Gdańsk Karczemki. Efektem zawartego porozumienia jest utworzenie zespołu, który wypracuje rozwiązania dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również wskazania źródeł ich finansowania.

Czytaj więcej o zawartym porozumieniu > > >

Standardy wizualne dla węzłów integracyjnych

Budowa sieci węzłów integracyjnych jest kluczowym działaniem realizowanym przez samorządy OMGGS. Dla zapewnienia możliwie wysokiego poziomu integracji funkcjonalno-przestrzennej oraz podniesienia atrakcyjności transportu zbiorowego, a w efekcie podniesienia efektywności całego systemu transportu publicznego w metropolii, wszystkie węzły realizowane są w ramach jednego, spójnego przedsięwzięcia.

Aby ułatwić samorządom projektowanie i modernizowanie węzłów integracyjnych, a także stworzyć wspólną identyfikację wizualną i jakościową na obszarze metropolii opracowano “Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

Czytaj więcej o wspólnych standardach dla węzłów integracyjnych OMGGS > > >

Pomorska Kolej Metropolitalna na południe od Gdańska

Południowe dzielnice Gdańska oraz sąsiadujące z nimi gminy (Kolbudy, Żukowo i Pruszcz Gdański) są najbardziej dynamicznie rozbudowującym się terenami pod względem mieszkaniowym. Samorząd województwa pomorskiego wspólnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS podjęły się realizacji nowego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe). Nad wariantami przebiegu PKM w kierunku południowych dzielnic Gdańska oraz sąsiednich gmin pracowało Biuro Rozwoju Gdańska (BRG). Przyczynkiem do rozpoczęcia prac było podpisanie w listopadzie 2019 r. deklaracji współpracy w sprawie rozbudowy PKM Południe.

Czytaj więcej na temat deklaracji współpracy między samorządami OMGGS > > >

  • GIWK