Metropolia dla Przestrzeni

Metropolia dla Przestrzeni

Przestrzeń Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej GOM) należy do jego największych atutów. Zarówno wewnętrze zróżnicowanie przyrodnicze, gospodarcze, społeczne i kulturowe, a także położenie regionu w kontekście przestrzennym kraju i Europy, jak i kwestia gospodarowania i zarządzania przestrzenią należą do kluczowych zagadnień związanych z rozwojem metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot należy do najbardziej przyrodniczo zróżnicowanych zespołów miejskich w Europie, rozprzestrzeniając się na terenie Żuław Wiślanych, Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego, a także Mierzei Wiślanej i Helskiej, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Polanowskiej i Damnickiej, Wybrzeża Słowińskiego, Pradoliny Redy – Łeby i Pojezierza Starogardzkiego. Zróżnicowanie regionów przyrodniczych jest konsekwencją wewnątrzregionalnych różnic w lokalnych warunkach geologicznych i geomorfologicznych, klimatycznych, glebowych, wodnych, warunkujących rozwój rolnictwa, osadnictwa, transportu i innych dziedzin gospodarki.

Dostępność komunikacyjna, zarówno wewnątrz metropolii, jak i z innymi regionami jest w znacznej mierze uwarunkowana strukturą przestrzenną regionu. Dostępność do szlaków żeglugowych wynika z lokalizacji metropolii nad Zatoką Gdańską, zaś Dolina Dolnej Wisły stanowi dogodny szlak wykorzystywany przez transport drogowy i kolejowy.

Rozwój terytorialny i funkcjonalny metropolii uwarunkowany jest przede wszystkim strukturą przestrzenną. Linearny i policentryczny układ gdańskiego zespołu miejskiego wzdłuż głównej osi rozwoju biegnącej równolegle do krawędzi Wysoczyny Moreny Dennej odzwierciedla układ regionów przyrodniczych.

Jednym z celów, które stawia przed sobą Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”, jest podjęcie i zacieśnienie współpracy w zakresie planowania przestrzennego. Wspólna praca na poziomie planowania przestrzennego pozwoli na lepsze wzajemne zrozumienie, poznanie swoich ograniczeń i możliwości oraz osiąganie konsensusu w sprawach wymagających ponadgminnych konsultacji i uzgodnień. Właściwa polityka przestrzenna prowadzona na forum Stowarzyszenia powinna przyczynić się do zwiększenia wewnętrznej spójności OMG-G-S, a jednocześnie uczynić go bardziej konkurencyjnym, a zarazem atrakcyjnym dla innych metropolii tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wspólna polityka przestrzenna jest bazą, dzięki której możliwe będzie podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców, czy racjonalizacja wydatków na cele publiczne.