Metropolia dla Środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki.

Wraz z opracowaniem dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonana zostanie bazowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza (pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku siarki, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu) w sektorach: mieszkalnictwa, użyteczności publicznej, usług,  przemysłu, transportu, oświetlenia ulicznego, energetyki, instalacji OZE, rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki odpadami, w tym obliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie OMG-G-S w roku bazowym.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są promowane i współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wzmacniają działania na rzecz poprawy jakości powietrza i w tym zakresie są uzupełniające do podobnie brzmiących Programów Ograniczania Niskiej Emisji.
Opracowaniem objęto 31 gmin tj.: Gmina Cedry Wielkie, Gmina Chmielno, Miasto Gdańsk, Gmina Gniew, Miasto Krynica Morska, Gmina Lichnowy, Miasto Malbork, Gmina Malbork, Gmina Miłoradz, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Nowy Staw, Gmina Ostaszewo, Gmina Pelplin, Gmina Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Przywidz, Gmina Pszczółki, Gmina Puck, Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, Gmina Stare Pole, Gmina Stegna, Gmina Stężyca, Gmina Subkowy, Gmina Suchy Dąb, Gmina Szemud, Gmina Tczew, Gmina Trąbki Wielkie, Miasto Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Żukowo.

Więcej infromacji nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

Dnia 27.12.2014 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.09.03.00-00-377/13 pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny (dzisiaj Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) realizowanego w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Dnia 24.09.2015 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym:
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 608 900,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 519 137,83 PLN
Planowane dofinansowanie UE wynosi 1 291 267,15 PLN
Termin realizacji 10.2014 r. - 11.2015 r.

 

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  • GIWK