Metropolia dla Przestrzeni

Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych w OMG-G-S

„Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot” to opracowanie w zakresie elementów tzw. małej architektury oraz oznakowania, sporządzone przez wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego firmę CZMUDA GROUP SP. Z O.O.

Opracowanie powstało w wyniku kilkutygodniowej pracy Wykonawcy, która była na bieżąco konsultowana i monitorowana przez powołany do tego celu Zespół, złożony z pracowników Biura OMG-G-S, Plastyków Gdyni i Sopotu oraz osób odpowiedzialnych w Gdańsku za rozwój  przestrzeni publicznej.

Celem opracowania jest określenie rekomendacji w postaci wspólnych rozwiązań, zaleceń, wzorów, w zakresie elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania. Dokument jest zbiorem wskazówek, katalogiem dobrych praktyk i rozwiązań, służących podniesieniu jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych na obszarze OMG-G-S, jakimi są węzły integracyjne, poprzez wzmocnienie ich estetyki i funkcjonalności. Ma stanowić narzędzie ułatwiające samorządom projektowanie i modernizowanie węzłów integracyjnych, a także przyczynić się do stworzenia wspólnej identyfikacji wizualnej i jakościowej na obszarze metropolii. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od proponowanych zapisów w opracowaniu, każdy projekt musi być indywidualnie konsultowany i uzgadniany z odpowiednimi instytucjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach drugiego etapu prac powstało Uszczegółowienie techniczne. Jego celem jest ułatwienie korzystania z propozycji i rozwiązań zawartych w opracowaniu, poprzez przedstawienie ich w formie szczegółowych rysunków, wizualizacji, opisów technicznych i projektów graficznych. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie elementów oznakowania bez dodatkowej dokumentacji technicznej i wykonawczej.

Uszczegółowienie techniczne jest rozwinięciem Opracowania przyjętego uchwałą Zarządu OMG-G-S 10 kwietnia br. Dokumenty stanowią komplet i mają charakter poglądowy, przy ich wykorzystaniu wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa zamówień publicznych.

W chwili obecnej wykorzystanie zapisów i rozwiązań zawartych w opracowanych dokumentach jest dobrowolne. Jednakże Zarząd Obszaru Metropolitalnego zarekomendował zalecenia w nim zawarte do stosowania przez wszystkie samorządy zrzeszone w OMG-G-S. W niedalekiej przyszłości planowane jest podjęcie decyzji w zakresie sposobu koordynacji i monitorowania wdrażania standardów w realizowanych projektach.

W ramach Uszczegółowienia technicznego został wytworzony schemat mapy szlaków komunikacyjnych OMG-G-S oraz prototypy tablicy kierunkowej, mocowanej do elewacji z informacją o wejściu/wyjściu z czterema piktogramami. Zapraszamy do ich obejrzenia w siedzibie Biura Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, iż do wszystkich opublikowanych materiałów OMG-G-S przysługują majątkowe prawa autorskie i wykorzystanie opublikowanych materiałów może nastąpić za pisemną zgodą Stowarzyszenia. W sytuacji wykorzystania opublikowanych materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem OMG-G-S skorzysta z przysługujących mu środków ochrony praw autorskich.

Do pobrania:

Opracowanie - Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych w OMG-G-S_PDF

Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne - OMGGS - prezentacja

Uchwała Zarządu OMG-G-S

Uszczegółowienie techniczne PDF

Uszczegółowienie techniczne PDF - prezentacja

Rysunki techniczne PDF (ZIP)

Rysunki techniczne DXF (ZIP)

Pliki

Projekt „Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot" został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • GIWK