Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Plan Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S przyjęty!

Podczas sesji sejmiku województwa pomorskiego, która odbyła się 29 grudnia, został przyjęty Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Plan dla metropolii stanowi część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. To najważniejszy dokument planistyczny sporządzany i uchwalany przez organy samorządu województwa pomorskiego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan wyznacza ramy rozwoju przestrzennego regionu i metropolii na najbliższe kilkanaście lat.

W czerwcu ubiegłego roku województwo pomorskie, Stowarzyszenie (wtedy jeszcze) Gdański Obszar Metropolitalny oraz Miasto Gdynia podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy sporządzaniu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego. Biuro OMG-G-S było zaangażowane między innymi w prowadzenie procesu konsultacji planu dla 57 gmin i powiatów leżących na obszarze metropolitalnym. Na różnych etapach prac nad planem odbyło się 11 warsztatów i spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli samorządów OMG-G-S. W kwietniu tego roku odbyły się również w Gdańsku, Malborku i w Wejherowie otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, w których łącznie wzięło udział prawie 200 osób. Na zlecenie OMG-G-S została również opracowana ekspertyza nt. dostępności terenów inwestycyjnych oraz możliwości rozwoju mieszkalnictwa na terenie metropolii, która dodatkowo wspomogła proces prac nad planem.

„W październiku ubiegłego roku, Stowarzyszenie OMG-G-S przyjęło strategię rozwoju obszaru metropolitalnego do 2030 roku, Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię Transportu i Mobilności oraz Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Teraz, po przyjęciu PZP OMG-G-S można powiedzieć, że mamy już kompleksowy pakiet dokumentów, które wyznaczają kierunki rozwoju metropolii na najbliższe kilkanaście lat” – mówi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Przewodniczący komisji OMG-G-S ds. Strategii Metropolii.

Dzięki ustaleniom z samorządem województwa granice obszaru metropolitalnego w obecnym planie zostały poszerzone w odniesieniu do poprzedniego dokumentu. Jest to dokument, który w sposób przekrojowy odnosi się do całego obszaru metropolitalnego. Plan obejmuje Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz 8 powiatów ziemskich: gdański, kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski.

„Samorząd Województwa Pomorskiego jest pierwszym samorządem w kraju, który przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru metropolitalnego” – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. „Opracowanie planu jest sukcesem, ponieważ udało nam się wypracować wspólne kierunki rozwoju przestrzennego. W planie znajdują się między innymi zapisy dotyczące koordynacji inwestycji ponadlokalnych, jak również w zakresie rozwoju transportu zbiorowego i sieci energetycznych” – dodaje.

Marcin Skwierawski, Zastępca Prezydenta Sopotu, podkreślił z kolei, że kluczem dla dalszej integracji metropolitalnej jest transport. Jego zdaniem przyjęcie planu i jego konkretne zapisy świadczą o tym, że zarówno samorząd województwa jak i gminy oraz powiaty zrzeszone w OMG-G-S stoją na stanowisku, że inwestycjami o fundamentalnym znaczeniu dla metropolii i spójności naszego regionu są drogi ekspresowe S6 i S7. Samorządy zrzeszone w OMG-G-S i samorząd województwa będą wspólnie starali się o jak najszybsze dokończenie i realizację tych inwestycji.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej prace nad Planem na pytania dziennikarzy odpowiadali Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Marcin Skwierawski - Zastępca Prezydenta Sopotu, Maciej Rusek - Dyrektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku, Jakub Pietruszewski - Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Michał Glaser - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Przyjęcie PZP OMG-G-S jest jednym z rezultatów projektu pt. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG.

 

Do pobrania:

 

  • GIWK