Kultura włącza

Kultura włącza

 

„Kultura włącza”. Więcej dostępnych instytucji kultury w metropolii

Projekt „Kultura włącza” ma na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury dla młodzieży, seniorów, imigrantów oraz osób z niepełnosprawnością. Z myślą o równym dostępie do oferty kulturalnej projekt dla kadry kultury realizowany jest w partnerstwie z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.
 

Za zdjęciu: plakat projektu "Kultura włącza"

102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) - to środki na projekt, które Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pozyskał z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Do kogo będą skierowane działania

Uczestnikami projektu będą pracownicy sektora kultury z metropolitalnych gmin - zarówno z małych, lokalnych ośrodków, jak i z dużych miast. Projekt przewiduje szereg działań, które wyposażą kadrę domów kultury i bibliotek w narzędzia do budowania oferty włączającej osoby o utrudnionym dotychczas dostępie do ich zbiorów oraz wydarzeń. 

W ramach działań przewidziane są szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników metropolitalnych instytucji, doradztwo, konferencje oraz publikacje.

Przygotowana zostanie oferta wydarzeń skonstruowanych z myślą o młodzieży, seniorach, migrantach oraz osobach  z niepełnosprawnościami . To efekt szkoleń dotyczących dostępnych wydarzeń i komunikacji włączającej.

Oferta szkoleniowa dla 300 osób

Dostępne biblioteki oraz domy kultury, przyjazne grupom publiczności takim jak osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, młodzież i migranci - to instytucje podnoszące atrakcyjność regionu i przyczyniające się do jego promocji. Poprzez szkolenia, wizyty studyjne i warsztaty wyposażymy w nowe umiejętności grupę 300 pracowników sektora kultury.

Pierwszy etap projektu zakładać będzie cykl szkoleń z metod budowania różnorodnej publiczności, ale także poszerzenie kompetencji pracowników o metody pozyskiwania finansowania i promocji instytucji. Podczas takich spotkań omówione zostaną strategie pozyskiwania funduszy związane z otwartością na nowe grupy odbiorców. Tematyka kolejnych szkoleń dotyczyć będzie metod promocji instytucji i budowania jej marki, tak by z jednej strony była ona znaczącym partnerem podczas współpracy, z drugiej natomiast realnym konkurentem w ofercie czasu wolnego. Zwiększenie widoczności włączających instytucji w regionie oraz pozyskanie nowych grup odbiorców, przyczyni się także do podnoszenia atrakcyjności ich ofert podczas ubiegania się o współpracę sponsorską. Uczestnicy projektu pozyskają także kompetencje miękkie oraz praktyczne umiejętności umożliwiające efektywniejszą współpracę z partnerami biznesowymi.

Norweskie doświadczenia na wyciągnięcie ręki

Projekt „Kultura Włącza” bazuje na wiedzy i praktyce wielu lat doświadczeń Norwegów, będących pionierami w zakresie dostępności. W planowanych szkoleniach uczestnikom towarzyszyć będzie mentor z Biblioteki Narodowej w Oslo, do której na wizytę studyjną pojedzie grupa z metropolii.

Katalog dobrych praktyk

Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk - zbioru zasad służących poprawie dostępności bibliotek i domów kultury na terenie naszej metropolii. Publikacja zostanie zaprezentowana podczas konferencji oraz służyć będzie upowszechnieniu informacji o projekcie oraz jego darczyńcy.

Założenia projektu są spójne z celami Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 poprzez działanie na rzecz wyrównywania potencjału społecznego w obszarze metropolitalnym. Poprzez rozwijanie partnerskiej współpracy opartej na dialogu oraz zrównoważonym transferze wiedzy, projekt wzmacnia współpracę pomiędzy Polską i Norwegią, a dzięki bazowaniu na dotychczasowych doświadczeniach współpracy pomiędzy bibliotekami i domami kultury, cementuje ją i rozwija, przenosząc je na poziom lokalny.

Metropolitalne działania na rzecz dostępności

Projekt „Kultura włącza” wpisuje się w metropolitalne działania, które realizujemy w ramach Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardu Minimum w Integracji Imigrantów. Został zainspirowany poprzednią metropolitalną inicjatywą "Dostępne domy kultury”, która wskazała na potrzeby i oczekiwania unikatowej wiedzy w zakresie dostępności. Poprzez cykl szkoleń pracownicy kilkudziesięciu metropolitalnych instytucji kultury mieli wówczas okazję poznać perspektywę osób poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością wzroku.

 

Na zdjęciach: uczestnicy metropolitalnego cyklu szkoleń "Dostępne domy kultury"


Projekt kończy się w pierwszym kwartale 2024 roku.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt “Kultura włącza” realizowany jest w ramach programu “Kultura” - działanie  “Poprawa Dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie pochodzące z Funduszy Norweskich (EOG) przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

  • GIWK