Co robimy?

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Nowe placówki ochrony zdrowia, sprawny transport publiczny, inwestycje proklimatyczne, działania na rzecz imigrantów i osób zagrożonych wykluczeniem, rozwój nowych miejsc pracy - to tylko wybrane zadania metropolii, zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dokument określa wizję i misję rozwoju obszaru metropolitalnego do 2030 r. oraz wskazuje cele i działania, których realizacja ma pozwolić na urzeczywistnienie tej wizji.

Celem działań realizowanych w ramach Strategii jest lepsze zintegrowanie powiatów otaczających Trójmiasto: wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, puckiego, lęborskiego, malborskiego i sztumskiego z rdzeniem metropolii, aby wszyscy mieszkańcy zyskali dobry dostęp do usług publicznych oraz możliwości rozwojowych, jakie daje metropolia.

 


Strategia zastąpi i skonsoliduje dotychczasowe dokumenty strategiczne Metropolii i będzie najważniejszym dokumentem, określającym wizję i cele rozwoju OMGGS na najbliższe lata.

Polityka Spójności UE. Fundusze europejskie dla metropolii

Doświadczenia wyniesione z ostatnich lat wyraźnie pokazują, że realizacja projektów UE w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma kluczowy wpływ na rozwój naszego obszaru. Naszą ambicją w tym procesie jest aktualizacja celów i wyznaczenie nowych kierunków oraz dobre wykorzystanie szans, które stwarzają nam Programy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przyjęcie Strategii pozwoli samorządom ubiegać się o środki europejskie w wysokości blisko 1,3 mld zł. Z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza do dyspozycji metropolii będzie 177 milionów euro (prawie 828 mln złotych), zaś z programu krajowego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko będzie to kwota 450 mln złotych.

Dokument wskazuje 4 strategiczne cele OMGGS, którym przyporządkowano 11 celów operacyjnych:

 

  • GIWK