Co robimy?

Diagnoza polityki rowerowej BYPAD

Zaspokajanie potrzeb mobilności mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to jedno z większych wyzwań, ale i szans w procesie uzyskiwania przez metropolię założonej wysokiej i stabilnej dynamiki rozwoju. Wizja ta zakłada, że OMG-G-S będzie w roku 2030 innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną metropolią europejską. Jednym z jej celów jest stanie się krajowym liderem wykorzystywania aktywnych form mobilności i rozwiązań multimodalnych.

Diagnoza jakości polityki rowerowej miast i gmin biorących udział w projekcie „Budowa Sytemu Roweru Metropolitalnego” jest próbą usystematyzowania oceny prowadzonych dotychczas działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego poprzez wprowadzenie sprawdzonego w ponad 200 miastach i regionach Europy modelu zarządzania opartego na koncepcji całościowego zarządzania jakością polityki rowerowej według metodologii BYPAD (Bicycle Policy Audit). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na ustalenie obecnie zajmowanego miejsca zarówno przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i całą metropolię w systemie klasyfikacji poziomów polityki rowerowej w 9 modułach. Dała możliwość zidentyfikowania zarówno słabych, jak i względnie silnych stron prowadzonej w skali lokalnej oraz metropolitalnej polityki rowerowej. Stanowi pierwszy krok oraz dobry punkt wyjścia do dalszych działań mających na celu ustalenia zestawu działań, jakie warto podjąć w ciągu najbliższych lat, by w miastach i gminach zrealizować podstawowe, niskonakładowe – charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem korzyści do kosztów – wdrożenia poprawiające warunki korzystania z roweru przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego regionu.

Z Diagnozą polityki rowerowej 14 gmin przystępujących do realizacji projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” można zapoznać się tutaj.

W ramach prac nad Diagnozą polityki rowerowej powstał także dokument pt. „Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg”, z którym można zapoznać się tutaj

  • GIWK