Co robimy?

Strategia Transportu i Mobilności

Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego wyznacza cele i działania priorytetowe w perspektywie do 2030 roku z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych dokumentów strategicznych dotyczących polityki transportowej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego jako istotnego wymiaru prowadzenia interwencji w zakresie polityki spójności.

Strategię Transportu i Mobilności OM opracował Zespół Autorski Fundacji Inżynierii Lądowej na zlecenie firmy PBS w ramach kontraktu z Zarządem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (obecnie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Opracowanie składa się z części zasadniczej i załączników.
Część zasadnicza jest syntetycznym dokumentem pn. „Strategia Transportu i Mobilności OM” zwiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju systemu transportu w OM do roku 2030, zasady i kierunki polityki transportowej OM do roku 2030, opis możliwych scenariuszy i wariantów rozwoju systemu do roku 2030, wizję i cele strategiczne, strategiczne programy współpracy zawierające pakiety wspólnych działań.
Załączniki (6 raportów) zawierają szczegółowe analizy, wykorzystane do opracowania strategii.

 • Załącznik nr.1 Raport szczegółowy z badań ankietowych dotyczących zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego oraz pomiarów natężenia ruchu i napełnienia pojazdów transportu zbiorowego
 • Załącznik nr. 2 Diagnoza sytemu transportowego w OM
 • Załącznik nr. 3 Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie finansowej 2014 – 2020
 • Załącznik nr. 4 Model podróży dla Obszaru Metropolitalnego
 • Załącznik nr. 5 Analizy możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Metropolitalnego
 • Załącznik nr. 6 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Przedstawiona w niniejszym dokumencie Strategia odnosi się tylko do tych aspektów transportowych, które potencjalnie mają charakter strategiczny i metropolitalny. Cele, zasady i działania zawarte w Strategii odnoszą się do:

 • wspólnych inicjatyw podejmowanych lub wspieranych przez samorządy OM, obejmujących wpływem co najmniej dwie gminy,
 • zadań organizacyjnych i inwestycyjnych będących kontynuacją tych rozpoczętych przed 2020 rokiem lub nowych, opierających się o zasady nowoczesnego podejścia do rozwoju transportu i wykorzystujących najnowsze technologie,
 • mobilności  środkami transportu indywidualnego i zbiorowego, drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego, a także form mobilności aktywnej w zakresie adekwatnym do znaczenia tych form dla funkcjonowania całego OM.

Kluczowe dla Strategii przesłanki wynikają z diagnozy istniejącego systemu transportowego OM, programu  rozwoju transportu do roku 2020 oraz wyników analiz prognostycznych z wykorzystaniem modelu ruchu w OM.  Z formalno-prawnego punktu widzenia, zapisy niniejszej Strategii powinny stanowić podstawę przy formułowaniu rekomendacji do regionalnych i gminnych dokumentów planistycznych i programowych, których status określają przepisy prawa.

Proces opracowania:

Projekt STIM rozpoczął się w w październiku 2014 r. od badań zachowań transportowych mieszkańców obszaru metropolitalnego i przeprowadzenia pomiarów ruchu na terenie całej metropolii delimitowanej jako terytorium ośmiu powiatów wokół Gdańska Sopotu i Gdyni.

Opracowanie przeprowadzono w V etapach:

 • Część I  – Diagnostyczna (badania i pomiary oraz sporządzenie opisowej diagnozy OM)
 • Część II – Opracowanie dokumentu „Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie finansowej 2014 – 2020”, uwzględniającego cele przyjęte w Strategii ZIT oraz planie gospodarki niskoemisyjnej w zakresie transportu
 • Część III – Analityczna – budowa modelu podróży dla OM i analizy możliwości rozwoju systemu transportowego OM
 • Część IV – Opracowanie dokumentu Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030
 • Część V – Przeprowadzenie postępowania ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Każdy raport składający się na diagnozę STIM konsultowany był z wszystkimi członkami stowarzyszenia OMG-G-S (d. GOM) mailowo oraz podczas spotkań Komsiji ds. Infrastruktury i Środowiska.

Więcej informacji o Startegii Transportu i Mobilności dostepnych jest tutaj

 • GIWK