Deklaracja dostępności portalu metropoliagdansk.pl

Deklaracja dostępności portalu metropoliagdansk.pl

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony metropoliagdansk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści, brak transkrypcji dla wszystkich publikowanych materiałów wideo, brak możliwości prezentacji grafiki za pomocą tekstu, występują podstrony, gdzie grafika nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnych),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, powiększanie strony może spowodować utratę części treści),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Przy powiększeniu strony należy użyć suwaka poziomego, aby przeczytać całość tekstu.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Adres: ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
 • E-mail: biuro@metropoliagdansk.pl
 • Telefon: +48 58 5268140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dokument dotyczący dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który wynajmuje pomieszczenia dla Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dostępny jest pod tym linkiem

https://www.gdansk.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej

 

Aplikacje mobilne

 • Stowarzyszenie nie dysponuje aplikacjami.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kontakt ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot możliwy jest za pośrednictwem telefonu – pod numerem 58 5268140  lub adresem e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Inne informacje i oświadczenia

OMGGS  prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 • GIWK