Kim jesteśmy?

Gmina Łęczyce

Mieszkańcy: 12 043
Powierzchnia: 233 km2
Wydatki na mieszkańca: 4 663 zł
Strona www: www.leczyce.pl/
Władze:
Piotr WittbrodtWójt Gminy Krzysztof LicauPrzewodniczący Rady Gminy

Gmina Łęczyce posiada wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe zaakcentowane szczególnie w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Wysokie zalesione wzgórza morenowe porozcinane licznymi dolinami strumieni, przełomowy odcinek Łeby, niezwykle urozmaicona rzeźba terenu z szeregiem form geomorfologicznych nadają temu obszarowi cechy zbliżone do terenów podgórskich. Znajduje to odzwierciedlenie w elementach szaty roślinnej, a szczególnie w nagromadzeniu gatunków o podgórskim charakterze zasięgu i znacznej liczbie ich stanowisk. Strefa krawędziowa w gminie, a także jej przedłużenie ku wschodowi (gm. Luzino), a w nieco mniejszym stopniu także ku zachodowi (gmina Nowa Wieś Lęborska, Cewice i miasto Lębork) stanowi unikatowy obiekt w skali regionu, Polski a nawet Europy i w pełni zasługuje na ochronę w formie parku krajobrazowego. Obecnie walory krajobrazowe gminy Łęczyce są częściowo zabezpieczone przez utworzenie tu trzech obszarów chronionego krajobrazu, a mianowicie:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby. Obejmuje on dno pradoliny rzecznej wraz ze zboczami stref krawędziowych Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby. Przełomowy odcinek Łeby o silnym zróżnicowaniu rzeźby terenu.
- Choczewsko – Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu. W gminie Łęczyce tylko jego fragment (część zachodnia) z rozległym, ale dość silnie przekształconym kompleksem leśnym zdominowanym przez grądy.

Administracyjnie w skład gminy wchodzi 18 sołectw: Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Chmieleniec, Chrzanowo, Dzięcielec, Kaczkowo, Kisewo, Łęczyce, Łęczyn Górny, Łówcz, Nawcz, Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino-Wieś, Strzelęcino, Świetlino, Wysokie.