Kim jesteśmy?

Gmina Lichnowy

Mieszkańcy: 4 613
Powierzchnia: 89 km2
Wydatki na mieszkańca: 4 915,67 zł
Strona www: www.lichnowy.pl
Władze:
Jan MichalskiWójt Gminy Anna GrunauPrzewodnicząca Rady Gminy

Gmina Lichnowy podzielona jest na 10 sołectw, z których każde może pochwalić się swoimi tradycjami. Siedzibą władz Gminy Lichnowy jest duża wieś o tej samej nazwie. Tereny gminy charakteryzuje się bardzo żyznymi glebami, stąd większość jej mieszkańców trudni się rolnictwem a w jej herbie znalazł się dorodny snop zboża i młyn.

Rozwój osadnictwa na terenie gminy Lichnowy datuje się na okres panowania Zakonu Krzyżackiego. Pod koniec XIII wieku na terenie obecnej gminy Lichnowy powstało najwięcej dużych wsi lokowanych na prawie chełmińskim, charakteryzującym się wysoką regularnością rozłogu pól. W czasach najnowszych - po drugiej wojnie światowej – do gminy przybywać zaczęli imigranci ze wschodnich terenów Polski, a także zachodniej Ukrainy. Dawne folwarki i gospodarstwa przekształcono w Państwowe Gospodarstwa Rolne. Taka zmiana sposobu zarządzania pokaźnymi majątkami rolnymi spowodowała daleko idące przekształcenia przestrzenne i zmiany funkcjonalne w stosunku do niektórych obiektów.

Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy (użytki rolne stanowią aż 87% jej obszaru), podstawę stanowią indywidualne gospodarstwa, które zajmują prawie połowę jej powierzchni. Najczęściej uprawiane jest zboże, rzepak i buraki cukrowe. Wśród produktów zwierzęcych dominuje chów bydła i trzody chlewnej.

Sieć dróg na obszarze gminy gwarantuje dogodne połączenia między miejscowościami sąsiadujących gmin (Ostaszewo, Nowy Staw, Miłoradz, Malbork
i Tczew). Tereny, na których leży gmina są bogate w zabytki, przede wszystkim budowle sakralne, sięgające pamięcią nawet XIII wieku.

Fragment gminy położony jest na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, obejmują one tereny położone w ramionach Wisły i Nogatu. Dolina Wisły, w której leży gmina, została uznana za korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej w sieci ekologicznej ECONET. W krajowym Systemie Obszarów Chronionych jest ona objęta ochroną w randze obszaru chronionego krajobrazu. Przez obszar gminy przebiega też znakowany „Nadwiślański” pieszy szlak turystyki, biegnący wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Na jego bazie projektowany jest jeden z wariantów przebiegu międzynarodowej drogi rowerowej.

Wiele miejscowości wchodzących w skład gminy posiada unikatową i dobrze zachowaną zabudowę. Do najlepiej zachowanych należą: Boręty, Pardenowo, Szymankowo, Lichnówki, Lisewo Malborskie oraz Starynia. Oprócz dawnej zabudowy sakralnej, XVIII–wiecznych fragmentów umocnień w Lisewie Malborskim, w większości z nich odnaleźć można przykłady dawnej zabudowy folwarcznej. Nieliczne domy podcieniowe, siedliska typu „olęderskiego” - łączące w sobie część mieszkalną, inwentarską i składową – to dziedzictwo wsi położonych w gminie Lichnowy. Na uwagę zasługuje miejscowość Szymankowo, której historia jest bezpośrednio związana z tragicznymi wydarzeniami II Wojny Światowej. Podczas wydarzeń we wrześniu 1939 roku, szymankowscy kolejarze zatrzymali niemiecki pociąg pancerny, przekierowując go na ślepy tor. Dzięki temu udało się opóźnić atak niemiecki.

  • GIWK