Kim jesteśmy?

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, który kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na zewnątrz. Jest wybierany przez Walne Zebranie Członków, przed którą odpowiada za swoją pracę. Składa się od jednego do trzech osób.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy m.in. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków, przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, opracowywanie planów działania, zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem, realizacja zadań Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz składanie sprawozdań z działalności.

Zarząd obecnie jest trzyosobowy. Zasiadają w nim:

 

Michał GlaserPrezes Zarządu OMGGS

Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego od czasu jego powstania w 2012 roku. Pracownik samorządowy, ekonomista, ekspert ds. stosunków międzynarodowych.

Urodzony 22 listopada 1983 r. Jest absolwentem ekonomii i politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Instytutu Nauk Politycznych w Lyonie. Ukończył europejskie studia podyplomowe Dyplomacja i relacje międzynarodowe UE w Kolegium Europejskim w Brugii oraz studia podyplomowe dot. rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2008-2012 był asystentem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W Kancelarii Prezydenta odpowiadał m.in. za powołanie stowarzyszenia metropolitalnego i przygotowanie metropolii do perspektywy finansowej UE 2014-2020. Poza koordynacją codziennych obowiązków prezydenta odpowiadał za współpracę z Komitetem Regionów w Brukseli oraz z Unią Metropolii Polskich, której w latach 2007-2015 prezydent Adamowicz był prezesem.

Od czerwca 2012 r. jest dyrektorem Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (do 2015 r. Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego). Odpowiada za realizację zadań OMGGS jako Instytucji Pośredniczącej wdrażającej wraz z samorządem województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest współautorem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na mocy której realizowanych jest obecnie 160 projektów europejskich o wartości 3,6 mld zł (z dofinansowaniem na poziomie 1,8 mld zł).

Jest dyrektorem kongresu Smart Metropolia, największej corocznej konferencji poświęconej współpracy miejsko-wiejskiej w ramach obszarów metropolitalnych oraz wyzwaniom współtworzenia mądrej polityki państwa wobec miast i gmin. 

Biegle posługuje się językiem angielskim, w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

Maciej WarszakowskiWiceprezes Zarządu OMGGS

Urodzony 21 października 1974 r. absolwent Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Stosunków Międzynarodowych w WSB-NLU oraz Uniwersytetu Marne de la Valée.

Od początku drogi zawodowej związany z samorządem gminnym i wojewódzkim, gdzie zdobywał doświadczenie przy przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięć ze wsparciem pozabudżetowym, głównie ze środków Unii Europejskiej, funduszy norweskich, EOG.

W latach 2000-2008 w ramach Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni a następnie jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni  ds. realizacji projektów ERDF, brał udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu kluczowych inwestycji miejskich oraz w pierwszych projektach badawczo wdrożeniowych samorządu gdyńskiego.  Następnie jako Kierownik referatu organizacji wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył w pracach nad organizacją oceny projektów inwestycyjnych i przygotowywaniem podręcznika dla beneficjentów. 

Od 2009 ponownie w Gdyni jako Wicedyrektor ds. inwestycji Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów jego rozbudowy a także za rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym PSSE w ramach Parku Konstruktorów.

Począwszy od 2017r. jako zastępca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych zaangażowany w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym: nadzór nad prawidłową i terminową realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych; wypracowanie i praktyczne wdrożenie partycypacyjnej metody realizacji inwestycji miejskich, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego; nadzór, realizacja oraz koordynacja projektów usług społecznymi na tych obszarach. Główny koordynator projektów inwestycyjnych oraz usługowych GPR na terenach Oksywia, Witomina, Meksyku, Zamenhofa, Babich Dołów. Twórca infrastruktury sieci Przystani Gdyńskich.

W ramach działalności doradczej przygotował szereg opracowań studyjnych/analiz wykonalności/analiz finansowo-ekonomicznych dla różnych przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno dla sektora samorządowego jak i przedsiębiorstw.

 

Maciej RusekWiceprezes Zarządu OMGGS

Urodzony w 1966 r. w Malborku, samorządowiec, działacz społeczny. Z wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu ewaluacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od 26 lat nieprzerwanie pracuje w na rzecz lokalnego samorządu. W latach 1994 – 2017 kolejno w Urzędzie Miasta Sopotu, Urzędzie Miasta Malborka, Starostwie Powiatowym w Malborku. Od 2017 roku ponownie w Sopocie jako Pełnomocnik Prezydenta a potem Naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji.

W kadencji 2002–2006 radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. W Sejmiku pracował w Komisji Finansów jako jej wiceprzewodniczący oraz w Komisji Strategii. W latach 2006–2010 radny Rady Miasta Malborka, przewodniczący Komisji Rozwoju.

W kadencji 2010–14 wiceburmistrz Malborka odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. Jeden z głównych negocjatorów projektu Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Od początku istnienia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (wcześniej Gdański Obszar Metropolitalny) w 2011 do 2018 roku przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

W latach 2007-2013 ekspert Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
Członek Koła Przewodników Malborskich, przewodnik po Malborskim Muzeum Zamkowym.

 

  • GIWK