Metropolia dla Środowiska

Etapy projektu

Realizacja projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM” podzielona będzie na następujące części i etapy:

Część 1

1. Etap I - Opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej (zwanych dalej Planami lub PGN) dla
każdej z 31 gmin

Plany zostaną opracowane jako odrębne dokumenty dla 31 gmin, wchodzących w skład GOM, przy czym informacje o treści wspólnej i właściwej dla wszystkich obszarów zostaną umieszczone wyłącznie w opracowaniu PGN dla GOM, stanowiącym wspólną część zbiorczą dla całego obszaru GOM, wraz z podaniem odniesienia, w poszczególnych PGN dla gmin, do tego opracowania.

2. Etap II – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, jako dokumentu zbiorczego, integralnego z Planami dla 31 gmin GOM (etap I)

3. Etap III - Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią i surowcami na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego globalnie oraz w poszczególnych gminach wraz z inwentaryzacją emisji pyłów i gazów w tym cieplarnianych.

4. Etap IV - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin wchodzących w skład 31 gmin obszaru GOM na temat problematyki związanej z gospodarką niskoemisyjną, w tym m.in. na temat tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej.

5. Etap V - Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnień PGN oraz prowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych, opalanych paliwem stałym, a także istniejących źródeł energii odnawialnej w lokalach mieszkalnych oraz budynkach mieszkalnych.

Część 2

1.Etap I A Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego

2.Etap II A – Opracowanie Prognozy oraz pozostałych dokumentów sporządzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego.

Do pobrania:
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM" (pdf)

Uchwalenie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla GOM" przez Walne Zebranie Członków OMG-G-S nastąpiło 12 października 2015 r.
 

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  • GIWK