Metropolia dla Środowiska

Kampania informacyjno-promocyjna PGN (video)

Wielki plan na czyste powietrze w Metropolii – wystartowała kampania informacyjna (video)!

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowuje do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym ujęte są inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną w 31 pomorskich gminach.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w metropolii. Plan powstaje na poziomie poszczególnych gmin, a także całej organizacji, liczącej ponad 30 gminnych członków z okolic Trójmiasta. W wyniku działań zawartych w PGN nastąpi zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz podniesienie efektywności energetycznej. PGN zakłada również poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

- Wpisaliśmy w dokument różnego rodzaju działania na rzecz odbiorców indywidualnych oraz sektora publicznego – mówi Michał Glaser, dyrektor biura OMG-G-S. - Wśród nich są m.in. termomodernizacje budynków, modernizacje węzłów ciepłowniczych i ciepłociągów, rozbudowa gazociągów, wspomaganie wymiany źródeł ciepła wśród odbiorców indywidualnych czy instalacje odnawialnych źródeł energii oraz akcje edukacyjne. Są w nim także działania promujące niskoemisyjny transport publiczny i komunikację rowerową. Ten dokument daje realną szansę na poprawę jakości życia wszystkich naszych mieszkańców.

Zobacz materiał informacyjny video i zadbaj o czyste powietrze w Regionie

Wszystkie projekty zapisane w PGN będą miały wpływ na poprawę stanu powietrza, a tym samym jakości życia blisko 2 mln mieszkańców metropolii. Istniejący Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to gwarancja pozyskania wsparcia dla wielu inwestycji w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej infromacji nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

 

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  • GIWK