Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - Koordynator / Koordynatorka projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a
odpowiadać będzie za realizację i rozliczenia projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra
Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej OWES).


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (zwanym dalej
OMGGS) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o.,
Organizacją Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszeniem „Towarzystwo Pomocy im. Świętego
Brata Alberta Koło Gdańskie” do 31 grudnia 2022 roku.


Stanowisko współfinansowane jest przez UnięEuropejskąw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1.

 

Do pobrania:

- Nabór na stanowisko - Koordynator / Koordynatorka projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

- Załączniki

  • GIWK