Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - Koordynator / Koordynatorka projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a
odpowiadać będzie za realizację i rozliczenia projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra
Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej OWES).


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (zwanym dalej
OMGGS) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o.,
Organizacją Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszeniem „Towarzystwo Pomocy im. Świętego
Brata Alberta Koło Gdańskie” do 31 grudnia 2022 roku.


Stanowisko współfinansowane jest przez UnięEuropejskąw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1.

 

Do pobrania:

- Nabór na stanowisko - Koordynator / Koordynatorka projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

- Załączniki

 

Wynik naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Koordynatora projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”
został wybrany: Pan Michał Kwas zam. w Gdańsku.

Przedłożona przez kandydata dokumentacja spełnia wszystkie wymogi formalne określone  w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym do pełnienia w.w funkcji.
 

  • GIWK