Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - koordynatora/ki merytorycznego/ej

Poszukujemy osoby wykonującej zadania koordynatora/ki merytorycznego/ej w projekcie „Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3,
Poddziałanie 6.3.1.

 

DO POBRANIA: 

Nabór na stanowisko - koordynatora/ki merytorycznego/ej

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Karolina Weiner, zam. Straszyn

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK