Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów ZIT - nabór przedłużony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie OMG-G-S, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IP-ZIT RPO WP) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów ZIT uczestniczących w ocenie strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach następujących Poddziałań objętych mechanizmem ZIT

Zgłoszenia, należy dostarczyć w wersji papierowej pocztą lub osobiście do Sekretariatu Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, pok. 306 Gdańsk w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 8.00-17.00 (środa), 8.00-15.00 (piątek) w terminie do dnia 6 lutego 2017 roku. Zgłoszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „EKSPERCI ZIT”.

 

DO POBRANIA:

 

 

  • GIWK