Ogłoszenia

Ogłoszenia

Postępowanie nr OMGGS/TP2/01/2021 - na OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej uPzp na usługi pn.

OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

 

Zamówienie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Plaforma miniportal

2.06.2021 r.

4. Kwota przeznaczona na sfinansowania zamówienia

5. Informacja z otwarcia ofert

15.07.2021 r.

6. Informacja o wyborze oferty

  • GIWK