Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Wykonanie ekspertyzy dotyczącej modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o związkach metropolitalnych

Gdańsk: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o związkach metropolitalnych
Numer ogłoszenia: 92938 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot , ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 526 81 54, faks 58 303 63 07.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.metropoliagdansk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o związkach metropolitalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ekspertyza dotycząca modeli instytucjonalnych funkcjonowania transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia Sopot, dalej zwanym w skrócie OMG-G-S, w świetle zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o związkach metropolitalnych.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.22.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu ekspertyz dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym rozliczeń finansowych i aspektów formalno-prawnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub związków komunalnych na kwotę przynajmniej 70 tys. zł brutto każda. Za ekspertyzy stanowiące warunek udziału w postępowaniu nie uważa się planów transportowych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla potrzeb realizacji Zamówienia dysponuje co najmniej 3 osobami, które będą odpowiedzialne za wykonanie usługi, które:
a) 1 osoba - kierownik zespołu - osoba posiadająca doświadczenie w zakresie opracowania co najmniej 1 ekspertyzy dotyczącej problematyki funkcjonowania transportu zbiorowego, która została opracowana okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
b) 2 osoby - członkowie zespołu badawczego - posiadające doświadczenie w zakresie opracowania co najmniej 2 ekspertyz (każda z nich), dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym w szczególności prawnych uwarunkowań w danym zakresie. Ekspertyzy te powinny zostać zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 60
2 - Wstępna koncepcja ekspertyzy - 30
3 - Termin realizacji ekspertyzy - 10

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.metropoliagdansk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do działuw postępowaniu lub ofert: 06.05.2016r., godzina 11:30, miejsce: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pok. 306, III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Rafał Gajewski, tel. (58) 526 81 43 , e-mail: rafal.gajewski@metropoliagdansk.pl, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek - w godzinach 8.00-16.00. środa - 8.00-17.00, piątek - 8.00-15.00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania)
Ogłoszenie o zmianie terminu na składanie ofert_UZP (do pobrania)
Ogłoszenie o zmianie terminu na składanie ofert _informacja dla wykonawców (do pobrania)
Odpowiedź na pytania do treści SIWZ_28.04.2016 (do pobrania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania)

  • GIWK