Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Konkurs na nabór partnera do projektu pn. „Platforma do Zarządzania Energią” w ramach naboru POPC nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku ogłasza otwarty nabór na partnera:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

do wspólnego udziału w konkursie i realizacji projektu w ramach działania 2.4 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd” ,Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”, nabór nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20

Załączniki:
1. Formularz oferty (doc)
2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (pdf)
3. Ogłoszenie o naborze Partnera (pdf)
4. Rozstrzygnięcie postępowania (pdf)

  • GIWK