Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040”

       Gdańsk, 21 sierpnia 2023 r.

 

Ogłoszenie

 

o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040” 

Przedmiotem tego dokumentu jest koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument określa zbiór działań i wskaźników, prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków indywidualnego transportu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, a także form aktywnej mobilności.  Projekt dokumentu dostępny jest pod linkiem: www.metropoliagdansk.pl/sump

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: 

  • pisemnie lub ustnie w biurze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk;
  • pisemnie lub ustnie w trakcie spotkania konsultacyjnego online – więcej informacji o spotkaniu: www.metropoliagdansk.pl/sump
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl,

Termin zgłaszania uwag i wniosków: 21.08 - 10.09.2023 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść wniosku. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot www.metropoliagdansk.pl w zakładce „RODO”.

 

Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 

Michał Glaser

  • GIWK