Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040”

Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2040” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem tego dokumentu będzie koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Głównym celem dokumentu będzie zidentyfikowanie działań i wskaźników, prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków indywidualnego transportu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, a także form aktywnej mobilności.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, mieszkańcy do dnia 12 grudnia 2022 r. mogą zgłaszać uwagi i wnioski. Szczegółowe informacje w załączeniu.


DO POBRANIA:

Treść ogłoszenia

 

 

  • GIWK