Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S.

Celem dialogu technicznego jest zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez Zespół ds. Systemu Roweru Metropolitalnego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od Uczestników dialogu technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 

DO POBRANIA:

 

  • GIWK