Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/03/2022 - na Ocenę realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

Zamawiający: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej OMGGS). Podsumowaniem oceny powinny być również rekomendacje co do funkcjonowania instrumentu ZIT w OMGGS w  perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/03/2022

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

 

18.03.2022 r. Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Pytanie nr 1: "Czy Zamawiający może podać informację o wartości zamówienia?"

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż ustalona przed wszczęciem postępowania, na podstawie analizy rynku, szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 70 tys. zł netto

 

21.03.2022 r. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1: "Czy oferta może zostać podpisana elektronicznie, czy wymagane jest podpisanie dokumentów w papierze i ich zeskanowanie?"

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien złożyć ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy w formie papierowej i zeskanowaną lub podpisaną podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

 

24.03.2022 r. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1: "Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o obniżenie okresu doświadczenia z 5 lat do 8 lat. Prośba motywowana jest poprzednim okresem planowania (2014-2020), gdyż znaczna liczba ZIT-ów była zakończona w latach 2014/2015."

Odpowiedź Zamawiającego: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument unijny w ramach polityki spójności, wprowadzony przez Komisję Europejską w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Nie funkcjonował w perspektywie finansowej 2007-2013. W opinii Zamawiającego wskazany w Zapytaniu ofertowym warunek, że "Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 80.000 zł każda" jest właściwy/odpowiedni dla celów przedmiotowego postępowania.

 

Rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze oferty

  • GIWK