Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Opis projektu

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot został wybrany, jako jeden z pięciu ośrodków miejskich w Polsce, do wzięcia udziału w pilotażu w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). 10 czerwca 2019 roku na posiedzeniu Zarządu OMGGS został zapoczątkowany proces mający na celu powołanie zespołu do jego przygotowania.

Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszańców do wszystkich obszarów miast i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta. Wszystko po to, by mimo zmiany stylu życia mieszkańców, nawyków transportowych oraz wzrostu liczby samochodów, jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.

Obecnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako dokument strategiczny, posiadają Gdynia i Gdańsk. Teraz przystępujemy do opracowania planu dla całej metropolii, spójnego projektu obejmującego analizę i weryfikację dotychczasowych działań w zakresie najistotniejszych dla mobilności obszarów: polityki parkingowej, ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością. Poza opracowaniem niezbędnej analizy aktualnej sytuacji, ustalimy punkty odniesienia, względem których mierzone będą przyszłe postępy, jak również określimy zadania i cele, które umożliwią wdrażanie planu.

W przedsięwzięciu bierze udział 37 obszarów miejskich, miast i gmin, natomiast bezpośrednią współpracą z ekspertami Inicjatywy Jaspers objętych zostało pięć miast i obszarów funkcjonalnych w Polsce – obok OMGGS, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Subregion Centralny Województwa Śląskiego, Konin i Rawicz.

Jaspers (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Inicjatywa swoimi działaniami obejmuje wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. Wsparcie Jaspers ma charakter wyłącznie doradczy.

Główne cele opracowania to identyfikacja i określenie potrzeb całego obszaru  w zakresie transportu, utworzenie lokalnej grupy eksperckiej oraz opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności OMGGS.

W skład podstawowego zespołu ds. opracowania Planu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych gmin, miast i powiatów oraz eksperci zewnętrzni. Zespół będzie pracował wspólnie przez 2 lata.

Równolegle z pracą Zespołu, będą odbywały się cykliczne spotkania i warsztaty z mieszkańcami metropolii, najważniejszymi interesariuszami przedsięwzięcia.

Więcej informacji nt. pilotażu SUMP można znaleźć pod adresem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/pilotaz/informacje/

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/w-trosce-o-podnoszenie-jakosci-zycia-mieszkancow

  • GIWK