Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Cel projektu

Celem projektu jest dokonanie wieloaspektowej analizy zasięgu i oddziaływania OM, identyfikacja jego głównych szans i wyzwań rozwojowych, jak również identyfikacja sfer docelowej współpracy metropolitalnej, a następnie ustalenie sposobu i zakresu prowadzenia współpracy metropolitalnej w każdej ze zidentyfikowanych sfer. Równorzędnym celem Projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy JST, kluczowymi partnerami społeczno–gospodarczymi oraz mieszkańcami OM. Metoda realizacji Projektu oparta na wspólnej identyfikacji celów i wyzwań OM, zakładająca angażowanie maksymalnej liczby interesariuszy w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie zapisów Strategii 2030 ma na celu optymalizację szans wdrożenia w życie jej zapisów i zapewnienie jej trwałości.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji społeczno–gospodarczej OM;
  2. Identyfikację celów i przedsięwzięć rozwojowych wspólnych dla OM;
  3. Opracowanie planu wdrażania Strategii 2030 w formie polityk rozwojowych;
  4. Opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania OM do 2030 roku (zwanej dalej „KPZGOM 2030”);
  5. Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli poszczególnych JST OM w zakresie wdrażania przedsięwzięć wynikających z uzgodnionych dokumentów strategicznych i planistycznych poprzez przeprowadzenie szkoleń, opracowanie podręczników i zapewnienie wsparcia w formie doradztwa;

Interesariuszami zamówienia są członkowie Partnerstwa złożonego z JST współpracujących ze sobą w ramach organizacji metropolitalnych w województwie pomorskim oraz partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru metropolitalnego (zwanego dalej „Partnerstwem”). Przedstawiciele Partnerów (zwani dalej „Partnerami”) są członkami Komitetu Sterującego Projektu. Dwie główne organizacje współpracy metropolitalnej w województwie pomorskim to Stowarzyszenie OMG-G-S (dawneij GOM) oraz Forum “NORDA”. Samorządy należące do obydwu organizacji są równocześnie członkami i obserwatorami Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Obszarze Metropolitalnym. Związek ZIT powołano do życia 14 lutego 2014 r. w Gdańsku na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji ZIT w OM, którego treść dostępna jest na stronie internetowej:
www.metropoliagdansk.pl/upload/files/porozumienie_ZIT.pdf.

Partnerzy społeczno-gospodarczy są w Projekcie reprezentantami poszczególnych grup społecznych i zawodowych OM. Członkami Partnerstwa są następujące organizacje pozarządowe: Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Fundacja INTERIZON (działająca na rzez INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT), Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. gdański, Gdańska Organizacja Turystyczna, Instytut Kultury Miejskiej; uczelnie wyższe: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański; organizacje pracodawców: „Pracodawcy Pomorza”, Gdański Klub Biznesu; przedsiębiorstwa i kluczowe porty: InnoBaltica, Energa S.A., Fido Intelligence, Flextronics, Grupa Lotos, C, Allcon Investment, Torus, Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo im. Lecha Wałęsy, Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku, a także samorząd województwa pomorskiego oraz wojewoda pomorski.

Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

 

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

  

  • GIWK