Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Etapy realizacji projektu

Realizacja projektu podzielona jest na następujące etapy:

    Etap I: Opracowanie dokumentu Diagnozy
    Zadanie 1.1 – Wykonanie diagnozy społeczno-gospodarczej OM
    Zadanie 1.2 – Konsultacje założeń diagnozy w ramach warsztatów z udziałem Partnerów (konsultacje wewnętrzne)
    Zadanie 1.3 – Konsultacje społeczne projektu diagnozy w ramach spotkań konsultacyjnych (konsultacje publiczne) oraz konsultacji internetowych

    Etap II: Opracowanie dokumentu Strategii 2030;
    Zadanie 2.1 – Wykonanie dokumentu Strategii 2030
    Zadanie 2.2 – Konsultacje projektu Strategii 2030 w ramach warsztatów z udziałem Partnerów (konsultacje wewnętrzne) oraz konsultacji internetowych

    Etap III: Szkolenia, podręczniki i doradztwo dla JST OM;
    Zadanie 3.1 – Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli JST OM
    Zadanie 3.2 – Wykonanie 3 podręczników
    Zadanie 3.3 – Zapewnienie wsparcia w formie doradztwa dla partnerstw w ramach OM

    Etap IV: Opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania OMG-G-S do roku 2030
    Zadanie 4.1 – Opracowanie KPZOMG-G-S 2030
    Zadanie 4.2 – Konsultacje społeczne projektu KPZOMG-G-S 2030 w ramach spotkań konsultacyjnych (konsultacje wewnętrzne) oraz konsultacji internetowych.

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

  

  • GIWK