Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Opis projektu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S), realizuje w latach 2014-2016 projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG, pt. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”.


Projekt zakłada działania wspierające rozwój Obszaru Metropolitalnego, którego rdzeń stanowią Miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot, poprzez opracowanie dokumentu kompleksowej i długoterminowej Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030. Dokument zostanie sporządzony przez zespół ekspertów i konsultantów zewnętrznych, specjalizujących się w rozwoju regionalnym i zarządzaniu strategicznym, przy wysokim stopniu zaangażowania przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców.


Obszar Metropolitalny w rozumieniu niniejszego projektu to potencjalny obszar funkcjonalny metropolii, obejmujący terytoria jednostek samorządu terytorialnego (JST) należące do Stowarzyszenia OMG-G-S, jak również gminy nienależące do Stowarzyszenia, ale leżące w powiatach ziemskich wchodzących w skład Stowarzyszenia. Szczegółowa lista samorządów objętych analizą w niniejszym Projekcie znajduje się w zakładce Zakres przestrzenny projektu.


Strategia zawierać będzie diagnozę OM w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych, wizję rozwoju OM do 2030 roku wraz ze spójnym zestawem powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków rozwoju i integracji OM oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania OM do roku 2030.


Realizacja projektu będzie powiązana z realizacją innego strategicznego projektu finansowanego w ramach Programu EOG przez część samorządów OM, pn. „Norda – Północny Biegun Wzrostu”.

ZOBACZ: Podpisanie umowy na przygotowanie Strategii GOM

 

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

  

  • GIWK