Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Partnerzy projektu

Partnerami, którzy uczestniczą w tworzeniu Strategii Rozwoju Metropolii 2030, są organy administracji publicznej, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze OMG-G-S. Są to podmioty, które przystępując do wspólnej realizacji projektu, podpisały umowę partnerstwa.

Jako cele projektu wskazane zostały między innymi: wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy JST, kluczowymi partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami OM, a także
daleko idące uspołecznienie procesu analitycznego i budowy Strategii poprzez prowadzenie konsultacji wewnętrznych i konsultacji społecznych. Realizacja tych założeń jest możliwa wyłącznie poprzez zaangażowanie możliwie szerokiego spectrum podmiotów na każdym etapie tworzenia Strategii.

Partnerzy projektu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w pierwszym cyklu konsultacji wewnętrznych - spotkań warsztatowych trwających od 26 czerwca do 4 lipca br., w trakcie których omówionych zostało 10 obszarów Diagnozy OM. Partnerzy mają możliwość zgłaszania uwag odnoszących się do konkretnych problemów poruszanych w poszczególnych diagnozach, jak również nadsyłania materiałów i dokumentów strategicznych, które ich zdaniem mogą się okazać przydatne przy tworzeniu Diagnozy OM, a także później - na kolejnych etapach realizacji projektu. 

Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii z jednej strony daje Partnerom możliwość realnego oddziaływania na jej ostateczny kształt,  z drugiej natomiast - stanowi istotny punkt odniesienia dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu.  

  • GIWK