Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej jest organizacją pozarządową, powstałą w 2007 r. Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do: przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych, wyrównywania szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich; propagowania koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego (Domy dla Dzieci), programy animacji społecznej oraz ekonomii społecznej (programy Przedsiębiorcza Młodzież, Rozwój Lokalnych Wspólnot), a także działania edukacyjne i rozwijające wolontariat. GFIS realizowała projekty badawcze we współpracy z Pracownią Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. przeprowadziła w 2012r ogólnopolskie badanie na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek  opiekuńczo-wychowawczych.

W swoim dorobku posiada doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych modeli rozwiązywania problemów społecznych wydanych w formie publikacji: "Model Domu Sąsiedzkiego" oraz „Model pracy wychowawczej ukierunkowany na aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę". GFIS zrealizował m.in. 7 projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Markami stworzonymi i wspieranymi przez GFIS są "Domy dla dzieci"; Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań; Kawiarnia Kuźnia; Hotel, którego operatorem jest Fundacja Innowacji Społecznych oraz Portal mojaorunia.pl.

  • GIWK