Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny jest państwową uczelnią wyższą.  Kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 700 studentów zagranicznych.  Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną.

W 2011 roku zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa, która ma również część dydaktyczną, na którą składa się audytorium z 288 miejscami dla słuchaczy oraz sale seminaryjne. Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmigłowców, które bezpośrednio jest połączone z oddziałem ratunkowym. Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”, jak również uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich Baltic Sea Region University Network (BSRUN) i ScanBalt. GUMed sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów oraz popularyzuje wiedzę z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia.

Od 2009 r. Uczelnia jest członkiem projektu Study in Pomorskie, służącego promocji międzynarodowej uczelni wyższych województwa pomorskiego GUM posiada doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych, m.in:

1. ”Podwyższenie jakości kształcenia farmaceutów poprzez unowocześnienie wyposażenia laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” , Projekt polega na podwyższeniu jakości kształcenia farmaceutów poprzez nabycie aparatury badawczej do celów dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego GUMed. W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę aparaturową Wydziału, która wykorzystywana jest do celów dydaktycznych oraz podczas realizacji projektów naukowo-badawczych. Poprzez dofinansowanie wyposażenia laboratoriów dydaktyczno-naukowych planowane jest zwiększenie konkurencyjności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych krajowych i zagranicznych;

2. "Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznymi Akademii Pomorskiej w Słupsku”, Przedmiotem Projektu jest wyposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych, a także umiejętności przeprowadzania badania fizykalnego.  Zakres Projektu obejmuje dwie publiczne uczelnie województwa pomorskiego: Gdańskim Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Pomorską w Słupsku. Celem Projektu jest poprawa jakości i  dostępności infrastruktury dydaktycznej, wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej;

3. "Co-ordination and integration of higher education and the labour market around the South Baltic Sea”, realizowanego z Programu Południowy Bałtyk 2007 – 2013 (EWT), Projekt ma na celu rozszerzenie oraz wzmocnienie współpracy w zakresie edukacji, przede wszystkim w dziedzinie pielęgniarstwa. Dla celów projektu został zakupiony sprzęt audio-video, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa wspólnie z pozostałymi partnerami projektu, którymi są instytucje kształcące w zakresie pielęgniarstwa z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

 

Gdański Uniwersytet Medyczny aktywnie współpracuje z władzami na szczeblu regionalnym podczas opracowywania koncepcji oraz wdrażaniu dokumentów strategicznych dla Województwa Pomorskiego. Aktualnie GUMed pracuje nad sporządzeniem opinii i ewentualnych propozycji dotyczących przyjętego przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego dla wybranych obszarów tematycznych.

  • GIWK