Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Interizon - Pomorski Klaster ICT

Interizon - Pomorski Klaster ICT stanowi platformę współpracy podmiotów z branży informatyki, telekomunikacji, elektroniki, automatyki i robotyki. Został zawiązany Umową Partnerstwa 29 października 2009 r. Funkcjonuje więc na zasadzie partnerstwa podmiotów, które przystąpiły do umowy jako projekt administrowany przez Politechnikę Gdańską – wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Interizon - Pomorski Klaster ICT to jeden z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.

Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Do klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przede wszystkim w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego. Obecnie w ramach Klastra działa ponad 150 podmiotów: firm, uczelni, instytucji badawczych. 

Pracami Klastra kieruje Rada Klastra wybrana przez Zgromadzenie Uczestników. W ramach struktur Klastra funkcjonują 2 Fundacje, które wpierają realizację wyżej wymienionych celów strategicznych oraz Biuro Klastra. Ponadto działania Klastra wspierane są przez ekspertów zewnętrznych Ważnym elementem działalności Interizon jest wzajemne świadczenie usług przez podmioty Klastra oraz pozyskiwanie nowych klientów i dostawców. Klaster prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, prowadzi działania promocyjne na rzecz swoich członków oraz prowadzi własne projekty tak publiczne, jak niepubliczne, z ramienia partnerów społecznych i edukacyjnych.

Klaster Interizon posiada również doświadczenie we współpracy międzynarodowej. W ramach projektów takich jak ACCUS Interizon pośredniczy w zarządzaniu międzynarodowym konsorcjum opracowującym zaawansowane technologicznie rozwiązania w obszarze Smart. Został on wyróżniony prestiżowym oznaczeniem Bronz Label przez European Cluster Excellence Initiative, jak również uczestniczy w inicjatywie Business Roaming Agreement, dzięki której jego uczestnicy mają dostęp do kontaktów biznesowych oraz pomieszczeń biurowych na całym świecie. Również w kraju działalność Klastra jest doceniana - został on uznany za Klaster Kluczowy dla regionu.

  • GIWK