Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego jest przewodniczącym zarządu województwa - organu wykonawczego samorządu województwa. Marszałek organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Podstawowym zadaniem i celem samorządu jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Samorząd współpracuje w tym zakresie m.in. z lokalnymi jednostkami samorządowymi (urzędami gmin, miast, starostwami), wojewodą jako przedstawicielem władzy państwowej, organizacjami pozarządowymi i wolontariackimi, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi, innymi województwami, a także z organizacjami i regionami innych państw. Organami samorządu województwa są sejmik oraz zarząd.

Dokumenty strategiczne poświęcone określonym obszarom działalności Samorządu to np.: Regionalny Program Strategiczny (RPS) Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze, Plan zagospodarowania przestrzennego, Regionalny Program Operacyjny, Polityka miejska, RPS Pomorska Podróż, Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RPS Zdrowie dla Pomorza, Polityka społeczna, RPS Mobilne Pomorze, Programy ochrony środowiska przed hałasem, Programy ochrony powietrza.
Poszczególnymi kategoriami spraw w Urzędzie zajmują się departamenty odpowiedzialne między innymi za: infrastrukturę, kulturę, środowisko i rolnictwo, programy regionalne, zdrowie, turystykę i promocję, rozwój regionalny i przestrzenny, rozwój gospodarczy województwa.

Najważniejszym i największym projektem inwestycyjnym Samorządu Województwa Pomorskiego jest budowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej województwa pomorskiego dzięki stworzeniu systemu kolei regionalnej, zintegrowanego z układem komunikacji publicznej metropolii trójmiejskiej. Projekt obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (bytowski, kościerski, kartuski).

  • GIWK