Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest państwową uczelnią wyższą. Powstała w 1904 r. jest  jedną z najstarszych w Polsce. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 25 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz 3 centra. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich. Większość wydziałów posiada prawa akademickie, czyli jest uprawniona do nadawania również stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania do Prezydenta RP o nadanie tytułu naukowego profesora.

Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Prowadzi wymianę międzynarodową studentów i pracowników. Uczelnia obecnie realizuje 35 projektów w osi B+R na łączną wartość 150 mln zł. Są to projekty o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne, a ich efekty wdrożone zostaną w medycynie, przemyśle, obronności. Wymienić tu można np.: - Domowy asystent osób starszych i chorych (POIG), - INDECT (7PR),, - InSIK (COST), - EUROENVIRON (EUREKA), - Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową – MODAS (grant krajowy).

Uczelnia realizuje również projekty istotne dla społeczeństwa województwa pomorskiego, tj.: eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego (RPO) czy Zwiększenie dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza poprzez przebudowę pomieszczeń bibliotecznych w Bibliotece Głównej PG (RPO). PG zrealizowała projekty istotne dla pomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki temu będą mogli przeprowadzać badania i testy nad swoimi produktami w wyspecjalizowanych laboratoriach tj. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych  Źródeł Energii – LINTE^2 (POIG), czy na nowoczesnym sprzęcie zakupionym w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze  (RPO). 

Politechnika Gdańska posiada również doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z innymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi w kraju. W partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym prowadzi wspólny kierunek studiów Przygotowanie i realizacja  studiów Inżynieria Biomedyczna (POKL). Z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania nad optymalizacją procesu rekultywacji terenów zdegradowanych  oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego. We współpracy z 12 bibliotekami zrealizowała projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa (RPO). Politechnika Gdańska jest również organizatorem Pomorskiego Klastra ICT Interizon w ramach którego  działa  obecnie 141 podmiotów. Celem klastra jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Strategia klastra oraz zawiązane w jego ramach partnerstwa powstały na etapie realizacji projektu Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI (RPO).

  • GIWK