Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Pracodawcy Pomorza

Organizacja „Pracodawcy Pomorza” to podmiot działający na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców. To największa i najstarsza organizacja tego typu działająca na obszarze województwa pomorskiego. W 1989 roku dyrektorzy kilkudziesięciu firm w województwie gdańskim podjęli decyzję o powołaniu Gdańskiej Rady Dyrektorów, która była stowarzyszeniem nieformalnym. Po uchwaleniu ustawy o organizacjach pracodawców zarejestrowano działalności Gdańskiego Związku Pracodawców jako organizacji pracodawców, która stała się członkiem założycielem Konfederacji Pracodawców Polskich. Obecnie zrzesza obecnie blisko 700 firm o różnym profilu działalności, formie własności i wielkości.

Misją organizacji jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy Pomorza oraz podmiotów zrzeszonych w organizacji. Celem działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa, a także dbałość o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca.

Pracodawcy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ze środków europejskich. Obecnie realizowane projekty partnerskie to: „Praca – Szacunek – Uznanie. 7 kroków do Work-Life Balance” Projekt realizowany jest z  Norweskiego Instrumentu Finansowego na lata 2009-2014 – Funduszu na Rzecz Godnej Pracy i Trójstronnego Dialogu Społecznego.

Pracodawcy Pomorza posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów partnerskich:

1. „Projekt RIS-P” – Działanie 2.6. „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach ZPORR. Projekt w partnerstwie z Politechniką Gdańską, Pomorską Izbą Rzemieślniczą MŚP i Pomorską SSE obejmował: stworzenie skutecznego systemu wspomagania innowacji i zbudowania efektywnego systemu wdrażania strategii;

2. „Przedsiębiorcze Pomorza” – „Promocja przedsiębiorczości” w ramach ZPORR. Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni;

3. „Teraz Praca” – „Reorganizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” w ramach ZPORR. Projekt realizowany w partnerstwie z IMC Kariera i Akademia Kształcenia Zawodowego, polegający na zminimalizowaniu negatywnych skutków restrukturyzacyjnych poprzez kompleksową pomoc doradczo-szkoleniowa dla osób zwalnianych;

4. „EUROSTER Partnerstwo na rzesz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego” – Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkowa, Uniwersytetem Gdańskim, Stocznią Gdynia S.A., NSZZ „Solidarność”, WUP w Gdańsku, Fundacją Gospodarczą w Gdyni i Agencją Informacyjną, dążył do zwiększenia elastyczności pracy, kreowania polityki szkoleniowej firm, zwiększenia mobilności pracowników oraz tworzenia systemów motywacyjnych;

5. „Stymulowanie przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego” – Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalną Agencją Rozwoju Gospodarczego w Kaliningradzie polegał na organizacji seminariów w Gdańsku i Kaliningradzie;

6. „Studiuj dla Kariery. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w ramach POKL. Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych obejmował kompleksowy program rozwoju uczelni;

7. „CML – Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej” – „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego w ramach POKL” – liderem projektu byli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - projekt realizowany w jako partnerski wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź pozwolił utworzyć pierwsza w Polsce instytucję, której zadaniem jest nadzorowanie prawa polskiego. Realizuje także wraz z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym projekt „OWES na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” POKL 2007-13 jako partner.

  • GIWK