Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Stowarzyszenie Dobra Edukacja to organizacja pozarządowa. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych artystycznie, sportowo, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności między innymi poprzez wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji, projektowanie podnoszących efektywność zmian w sieci szkół i placówek oświatowych na terenie konkretnych jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzenie działań informacyjnych, doradczych, badawczych i szkoleniowych, mających na celu podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją oraz na rzecz osób będących potencjalnymi beneficjentami ich działań.

  • GIWK